DOOŚ-072-40/06/ef - Uzgodnienie w trybie art. 48 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 czerwca 2006 r. Ministerstwo Środowiska DOOŚ-072-40/06/ef Uzgodnienie w trybie art. 48 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W związku z zapytaniami dotyczącymi uzgodnienia, przeprowadzanego w trybie art. 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż: Zgodnie z art. 106 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ uzgadniający może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające co do okoliczności, których wyjaśnienie jest niezbędne do wydania postanowienia uzgadniającego.

W przypadku uzgodnienia, dokonywanego w trybie art. 48 ust. 2 Poś na potrzeby wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, starosta - działając jako organ ochrony środowiska - jest nie tylko uprawniony, ale obowiązany do wyjaśnienia wszystkich kwestii niezbędnych do uzgodnienia warunków realizacji danego przedsięwzięcia pod względem ochrony środowiska.

W razie braków w treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, organ uzgadniający powinien zwrócić się o ich uzupełnienie bezpośrednio do wnioskodawcy, bez pośrednictwa organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku nie złożenia przez wnioskodawcę, mimo parokrotnych wezwań, dodatkowych wyjaśnień w trybie art. 50 Kpa, niezbędnych do podjęcia rozstrzygnięcia, organ może odmówić uzgodnienia, w drodze postanowienia wydanego w trybie art. 106 Kpa.

Odmowa uzgodnienia może nastąpić również w przypadku niezgodności lokalizacji i charakteru planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także, gdy uzgodnienia nie da się przeprowadzić z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska (jeżeli wiadomo, iż nie mogą być one spełnione w przypadku realizacji planowanego przedsięwzięcia).

Opublikowano: www.mos.gov.pl