DOOŚ-072-4/1174/08/ef - Obowiązek przedłożenia przez organ występujący o uzgodnienie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 lutego 2008 r. Ministerstwo Środowiska DOOŚ-072-4/1174/08/ef Obowiązek przedłożenia przez organ występujący o uzgodnienie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), organ występujący o uzgodnienie przedkłada w szczególności wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Wymóg przedłożenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwarunkowany jest przede wszystkim koniecznością zapewnienia organowi uzgadniającemu możliwości zapoznania się z ustaleniami planu na terenie planowanej realizacji przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie.

Jednakże w przypadku poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów we wstępnej fazie koncesji na taką działalność, nie da się w sposób jednoznacznie skonkretyzowany ustalić terenu, na którym dane przedsięwzięcie będzie realizowane, a więc obszaru prowadzonych prac związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów.

Dlatego też w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 3 p.o.ś., prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części nieruchomości gruntowej - do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć jedynie mapę sytuacyjno - wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Opublikowano: www.mos.gov.pl