DOOŚ-072-13-2/06/ef - Właściwość organów w przypadku, gdy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) tej samej gminy, która jest inwestorem.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 kwietnia 2006 r. Ministerstwo Środowiska DOOŚ-072-13-2/06/ef Właściwość organów w przypadku, gdy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) tej samej gminy, która jest inwestorem.

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie właściwości organów w przypadku, gdy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) tej samej gminy, która jest inwestorem, uprzejmie informuję, iż:

W przypadku, gdy inwestorem ubiegającym się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, dla którego wydanie ww. decyzji należy do właściwości wójta (burmistrza albo prezydenta miasta) jest gmina, decyzja taka wydawana jest przez wójta gminy (burmistrza albo prezydenta miasta), na obszarze której ma być realizowane planowane przedsięwzięcie - zgodnie z przepisami Kpa dotyczącymi właściwości miejscowej organów administracji publicznej. Innymi słowy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt tej samej gminy, która jest inwestorem.

Przepisy art. 24 i 25 Kpa, stanowiące o wyłączeniu odpowiednio pracownika organu administracji publicznej albo samego organu administracji publicznej od załatwienia sprawy, nie mogą być automatycznie zastosowane w ww. przypadku.

Zgodnie z art. 24 Kpa wyłączenie pracownika organu administracji od udziału w postępowaniu następuje w przypadku, gdy pracownik ten jest stroną w sprawie albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki. Składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wójt (burmistrz, prezydent miasta) reprezentuje gminę, która to gmina, a nie wójt, jest stroną w sprawie.

Wyłączenie organu administracji publicznej następuje natomiast wyłącznie wtedy, gdy sprawa dotyczy interesów majątkowych kierownika danej jednostki administracyjnej lub organu wyższego stopnia bądź też osób pozostających z nimi w określonych stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub kurateli, przy czym z ww. interesami majątkowymi, o których mowa w art. 25 Kpa, nie można utożsamiać wydatkowania środków z budżetu gminy na realizację inwestycji należących do zadań własnych gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie zasadniczo burmistrz może prowadzić we własnym zakresie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, dla których gmina jest inwestorem. Przepisy art. 24 - 25 Kpa mogą być tu zastosowane wyłącznie w przypadku, gdy są spełnione określone w nich przesłanki wyłączenia pracownika organu bądź samego organu od załatwienia sprawy - do czego nie wystarczy sam fakt, iż decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ma wydać burmistrz tej samej gminy, która jest inwestorem. Do zastosowania ww. przepisów konieczne jest, aby sprawa dotyczyła prywatnych interesów wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Na marginesie należy dodać, iż, obecnie już nie obowiązujący, przepis art. 24a Kpa, wskazywał konieczność wyłączenia organu gminy od udziału w sprawie, w której gmina była wnioskodawcą. Jednakże ustawodawca uchylił ten przepis uznając ww. regułę za niezasadną.

Opublikowano: www.mos.gov.pl