Dokonanie zmiany profilu kształcenia prowadzonego kierunku studiów w ramach dostosowania programu studiów do wymagań nowej ustawy.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 stycznia 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dokonanie zmiany profilu kształcenia prowadzonego kierunku studiów w ramach dostosowania programu studiów do wymagań nowej ustawy.

dziękuję za zainteresowanie reformą nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Cieszy mnie, że skorzystał Pan Rektor z narzędzi oferowanych przez nasz resort, które mają służyć sprawnemu wdrażaniu Konstytucji dla Nauki. Po ponad dwóch latach wspólnych prac nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wchodzimy w najważniejszy etap - czas wdrażania nowego prawa. Przekazuję zatem opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzi na Pańskie pytanie. Jednocześnie zachęcam do dzielenia się ze środowiskiem akademickim uczelni informacjami, które na bieżąco aktualizowane są na stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl.

Programy kształcenia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym stają się programami studiów w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Program studiów jest opracowywany dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Nie jest możliwe dokonanie zmiany profilu kształcenia prowadzonego kierunku studiów w ramach dostosowania programu studiów do wymagań nowej ustawy, jak również w ramach przyporządkowania kierunków prowadzonych studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych z nowej klasyfikacji.

Skąd to wynika?

Na podstawie art. 268 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce programy kształcenia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym stają się programami studiów w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Program studiów jest opracowywany dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. W związku z tym nie jest możliwe dokonanie zmiany profilu kształcenia prowadzonego kierunku studiów w ramach dostosowania programu studiów do wymagań nowej ustawy, o którym mowa w art. 268 ust. 2 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również w ramach przyporządkowania kierunków prowadzonych studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych z nowej klasyfikacji, o którym mowa w art. 214 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dniem 1 października 2018 r. uczelnia wstąpiła w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek organizacyjnych, w tym w prawa i obowiązki wynikające z decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra właściwego do spraw nauki. Zatem, jeżeli AMW w Gdyni posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie, do której jest przypisany dany kierunek studiów to, zgodnie z art. 205 ust. 4 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do dnia 1 maja 2019 r. może na podstawie przepisów dotychczasowych (ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym) "samodzielnie" utworzyć studia na tym kierunku o profilu praktycznym. W przypadku, gdy Uczelnia nie spełnia tego warunku (tj. nie posiada uprawnień habilitacyjnych) powinna wystąpić do MNiSW z wnioskiem o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu praktycznym na tym kierunku i poziomie kształcenia (art. 205 ust. 2, 3 i 5 tej ustawy).

Natomiast od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., zgodnie z art. 206 ust. 3 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pozwolenia nie wymaga utworzenie studiów na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny wiodącej, w której uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

W przypadku, gdy Uczelnia nie spełnia tego warunku powinna wystąpić do MNiSW z wnioskiem o pozwolenie na utworzenie studiów o profilu praktycznym na tym kierunku i poziomie kształcenia (art. 206 ust. 1 i 2 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że na podstawie przepisu art. 214 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uczelnie, w terminie do dnia 30 września 2019 r., obowiązane są przyporządkować kierunki prowadzonych studiów do odpowiednich dyscyplin naukowych lub artystycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawne dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, wskazując dla każdego kierunku procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty kształcenia, przy czym suma udziałów musi być równa 100%.

Oznacza to, że dyscypliny, do których jest przyporządkowany prowadzony kierunek studiów uczelnia odnosi do dyscyplin z nowej klasyfikacji. W nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin zostały uwzględnione wszystkie dotychczasowe dyscypliny naukowe i artystyczne. W związku z tym dyscypliną wiodącą dla studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, będzie ta sama dyscyplina, gdy została określona w nowej klasyfikacji, albo dyscyplina (o innej nazwie) jej odpowiadająca, nawet gdy w wyniku przyporządkowania procentowy udział dyscypliny wiodącej, w którym uzyskiwane są efekty kształcenia stanowi poniżej 50%.

W przypadku, gdy po przyporządkowaniu prowadzonego kierunku studiów do nowej klasyfikacji udział dyscypliny wiodącej wynosi ponad 50% i uczelnia chce zmienić dyscyplinę wiodącą, może to zrobić w ramach doskonalenia programu studiów (§ 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów), wprowadzając zmiany w programie studiów z początkiem nowego cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020. W programie studiów utworzonych decyzją MNiSW można dokonywać zmian łącznie do 30% ogólnej liczby efektów uczenia się (§ 7 ww. rozporządzenia).

Natomiast, gdy w wyniku przyporządkowania prowadzonego kierunku studiów do nowej klasyfikacji udział dyscypliny wiodącej wynosi poniżej 50%, tj. dyscyplina ta nie spełnia warunku dla dyscypliny wiodącej określonego w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i uczelnia nie chce zmieniać dyscypliny wiodącej, musi dostosować program tych studiów (art. 268 ust. 2 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) tak, aby w ramach dyscypliny wiodącej uzyskiwana była ponad połowa efektów uczenia się. Zmiany w ramach dostosowania programów studiów wprowadzane są z początkiem nowego cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020.

W przypadku, gdy po przyporządkowaniu prowadzonego kierunku studiów do nowej klasyfikacji udział dyscypliny wiodącej (A) wynosi poniżej 50% i inna dyscyplina (B) spełnia warunek dla dyscypliny wiodącej (jej udział wynosi ponad 50%), uczelnia może w ramach dostosowania programu studiów (art. 268 ust. 2 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) wskazać dyscyplinę (B) jako dyscyplinę wiodącą dla nowego cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020. Jeżeli jednak uczelnia zdecyduje się wskazać jako dyscyplinę wiodącą dyscyplinę inną niż dyscyplina (A) lub (B), może to zrobić w ramach doskonalenia programu studiów (§ 7 rozporządzenia w sprawie studiów), wprowadzając zmiany w programie studiów z początkiem nowego cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020. W programie studiów utworzonych decyzją MNiSW można dokonywać zmian łącznie do 30% ogólnej liczby efektów uczenia się (§ 7 ww. rozporządzenia).

Podstawa prawna:

* art. 192 ust. 2, art. 205, art. 206, art. 214 ust. 1, art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669)

* art. 53 ust. 2, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)

* § 7 rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861)

Opublikowano: NB: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego