undefinedDodatki za pracę nadliczbową w niedzielę i święta

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 października 2012 r. Główny Inspektorat Pracy Dodatki za pracę nadliczbową w niedzielę i święta

STANOWISKO DEPARTAMENTU PRAWNEGO GŁÓWNEGO

INSPEKTORA PRACY Z 18 PAŹDZIERNIKA 2012 R. W SPRAWIE

DODATKÓW ZA PRACĘ NADLICZBOWĄ W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wysokości wynagrodzenia

przysługującego za pracę w niedzielę i święta w przypadku braku

rekompensaty pracy w tych dniach innymi dniami wolnymi od pracy w

danym okresie rozliczeniowym wyjaśniamy, że zgodnie z art. 151(11) k.p.

pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę i święta, gdy przepisy

dopuszczają pracę w tych dniach, pracodawca jest zobowiązany

zapewnić inny dzień wolny od pracy.

W zamian za pracę w niedzielę - w okresie sześciu dni kalendarzo-

wych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli oraz

w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego.

Jeżeli natomiast nie jest możliwe wykorzystanie w tym okresie dnia

wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi

przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego,

a w razie nieudzielenia go w tym terminie - dodatek do wynagrodzenia

w wysokości 100 proc. stawki godzinowej, wynikającej z jego

osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub

miesięczną, za każdą godzinę pracy w niedzielę. Jeżeli nie jest możliwe

wykorzystanie w okresie rozliczeniowym dnia wolnego od pracy w

zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje też dodatek do

wynagrodzenia w wyżej określonej wysokości.

Przepis ten zapewnia pracownikom stuprocentowy dodatek do

wynagrodzenia z tytułu niezrekompensowania pracy w niedzielę lub

święto innym dniem wolnym od pracy.

Jeżeli jednak w wyniku braku takiej rekompensaty zostanie przekroczo-

na przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w przyjętym okresie

rozliczeniowym, pracownikowi przysługuje kolejny dodatek za pracę

przekraczającą tę normę w wysokości 100 proc. stawki godzinowej

wynikającej z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką

godzinową lub miesięczną (art. 151(1) § 2 k.p).

Gdy jednak pracownik wykonywał pracę w niedziele i święta, będące

dla niego dniami pracy zgodnie z jego rozkładem czasu pracy, w

wyniku której zostanie przekroczona dobowa norma czasu pracy,

przysługuje mu dodatek w wysokości 50 proc. stawki godzinowej

wynikającej z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką

godzinową lub miesięczną (art. 1511 § 1 pkt 2 k.p.).

Przepisy te ustanowiły bowiem dwa niezależne od siebie tytuły do

otrzymania dodatku do wynagrodzenia. Oznacza to, że w takim

wypadku pracownikowi powinno być wypłacone, poza normalnym

wynagrodzeniem, łącznie - odpowiednio 200 proc. lub 150 proc.

wynagrodzenia, wynikającego z jego osobistego zaszeregowania

z tytułu dwóch autonomicznych dodatków.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2012/260/7