Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 lutego 2007 r.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie
DO/423-3/06
Wysokość odpisu na ZFŚS.

"Koszty uzyskania przychodów definiuje art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W świetle art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) ww. ustawy podatkowej kosztem uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu.

Zgodnie z postanowieniami określonymi w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych u pracodawcy, o którym mowa w art. 3 ust. 1, układ zbiorowy pracy, a jeżeli pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, regulamin wynagradzania, mogą kształtować wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, mogą również postanawiać, że Fundusz ten nie będzie tworzony. Zatem w myśl tego przepisu, pracodawca może dowolnie wybrać formę i metodę kształtowania odpisu na Fundusz, jak również w jakiej wysokości i w jaki sposób naliczy on odpis na Fundusz. Stosownie natomiast do przepisu art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych koszty działalności pracodawcy obciążają odpisy i zwiększenia ukształtowane zarówno w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami ww. ustawy jak i w wysokości wynikającej z układów zbiorowych pracy lub regulaminu wynagradzania.

Odnosząc się do uregulowań przedstawionych w powyższych przepisach należy stwierdzić, że pracodawca, który skorzystał z możliwości wynikających z art. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych ustalony odpis na Fundusz w przyjętej przez siebie wysokości. Warunkiem dopuszczalności zaliczenia do ww. kosztów jest przekazanie środków pieniężnych na rachunek Funduszu. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2007/5/24