Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 lipca 2003 r.
Nabycie lokalu mieszkalnego.
Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie
DM/415 - 14/1/03

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie na pisemne zapytanie Państwa (...) z dnia 3 czerwca 2003 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnoszący zapytanie przedstawili stan faktyczny z którego wynika, że w dniu 28.12.2001 r. nabyli lokal mieszkalny.

Na zakup w/w lokalu zaciągnęli w grudniu 2001 r. kredyt hipoteczny w banku. W dniu 11.04.2003 r. sprzedali przedmiotowe mieszkanie. Strona kupująca spłaciła kredyt hipoteczny, natomiast pozostałą cześć pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży podatnicy przeznaczyli na zakup mniejszego mieszkania. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnicy formułują stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego skutkują zwolnieniem od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części wydatkowanej w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży zarówno na spłatę kredytu bankowego jak i na nabycie nowego mieszkania.

Urząd Skarbowy stwierdza, że stanowisko to jest nieprawidłowe w części dotyczącej zwolnienia przychodu ze sprzedaży przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywany lokal.

Do opisanego stanu faktycznego nie mają zastosowania normy prawa podatkowego zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami), mają natomiast zastosowanie przepisy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) cyt. wyżej ustawy.

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatników, uzasadnionej w sposób następujący:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) cyt. wyżej ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) w części wydatkowanej na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gruntu albo prawa wiecznego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, lub na nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) w części wydatkowanej na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów, nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed tym dniem.

Cytowany przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) nie zawiera możliwości uzyskania ulgi w sytuacji przeznaczenia kwot uzyskanych ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywany lokal.

Zatem, tylko ta część przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, która została wydatkowana w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na nabycie nowego lokalu mieszkalnego, będzie korzystała ze zwolnienia w podatku dochodowym.

Opublikowano: www.izba-skarbowa.szczecin.pl