DLB/WL2/700/31/1/14 - Stanowisko KNF w sprawie wykorzystania marki lub znaków towarowych nawiązujących do firmy banku.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 marca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego DLB/WL2/700/31/1/14 Stanowisko KNF w sprawie wykorzystania marki lub znaków towarowych nawiązujących do firmy banku.

W związku z coraz powszechniejszą praktyką prowadzenia działalności przez banki z wykorzystaniem marki lub znaków towarowych nienawiązujących do firmy banku, zachodzi konieczność przypomnienia, że zgodnie z art. 432 § 1 Kodeksu cywilnego przedsiębiorca działa pod firmą. Przeprowadzana analiza działań marketingowych banków a także liczne sygnały zgłaszane KNF przez nieprofesjonalnych uczestników rynku wskazują na nienależyte przestrzeganie prawa firmowego. Coraz częstsze oferowanie wyspecjalizowanych usług bankowych przez wyodrębnione jednostki organizacyjne działające pod marką inną od firmy banku a także kampanie reklamowe, w których eksponowana jest tylko marka, wywołują dezorientację klientów. Przeciętny odbiorca tego przekazu często traktuje tak oznaczone wyspecjalizowane oddziały jako samodzielne banki. Z tej przyczyny do KNF zgłaszane są informacje o podmiotach rzekomo działających bez licencji bankowej, gdyż klienci nie odnajdują ich na liście działających w Polsce banków, opublikowanej na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. Sytuacja ta wskazuje, że nieprzestrzeganie prawa firmowego może pociągać za sobą także negatywne konsekwencje dla banków, które nie oznaczają swoją firmą przekazu adresowanego do klientów lub robią to w sposób nieczytelny, gdyż banki takie postrzegane są jako podmioty nielicencjonowane. Utrwalanie się błędnego poglądu na ten temat może powodować brak zaufania klientów nie tylko do banków stosujących takie praktyki ale także do całego sektora bankowego.

Komisja Nadzoru Finansowego nie neguje możliwości prowadzenia działalności przez banki pod marką inną niż firma. Klienci banków mają jednak prawo do wyraźnej i jednoznacznej informacji o podmiocie oferującym i świadczącym usługi a banki maj aj obowiązek zapewnić tę informację. Stosowanym przez banki markom i znakom towarowym powinna towarzyszyć wyraźna, łatwo dostrzegalna informacja o ich właścicielu poprzez podanie firmy banku, niezależnie od kanału dystrybucyjnego usług, tzn. bezpośrednio w lokalu banku, przez pośrednika bądź poprzez stronę internetową. W szczególności dotyczy to oznaczenia lokali, w których prowadzona jest działalność bankowa, stron internetowych banków, przekazu reklamowego oraz wszelkich druków i formularzy, które udostępniane są klientom. Szczególna uwaga powinna być zwrócona na właściwe wyeksponowanie firmy banku w treści zawieranych z klientami umów.

Komisja Nadzoru Finansowego zwraca się do Zarządów Banków o zapewnienie prawidłowego stosowanie prawa firmowego.

Opublikowano: www.knf.gov.pl