DIOŚlp-021-20/8039/03 łk, Decyzje w zakresie wytwarzania odpadów wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w... - OpenLEX

DIOŚlp-021-20/8039/03 łk - Decyzje w zakresie wytwarzania odpadów wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o odpadach.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 6 kwietnia 2004 r. Ministerstwo Środowiska DIOŚlp-021-20/8039/03 łk Decyzje w zakresie wytwarzania odpadów wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o odpadach.

W świetle 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.) decyzje w zakresie wytwarzania odpadów wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) wygasają z dniem uzyskania decyzji wymaganej nowymi przepisami. Jednak o ile strona nie uzyska wymaganej decyzji do dnia 30 czerwca 2004 r. dotychczasowa decyzja wygasa z tym dniem. Wynika stąd, iż organ administracji nie ma obowiązku wydawania w tym przedmiocie odrębnej decyzji np. w trybie art. 162 § 1 pkt 1 K.p.a., jeżeli nie zwróci się o to strona wykazując, iż leży to w jej interesie. Informacja o wygaśnięciu poprzedniej decyzji określającej warunki wytwarzania odpadów może być zawarta natomiast w części informacyjnej nowej decyzji.

We wskazanych wyżej przypadkach nie znajdzie zastosowania art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), gdyż do decyzji w zakresie wytwarzania odpadów wydanych przed wejściem w życie ustawy - Prawo ochrony środowiska nie mają zastosowania jej przepisy. Bak jest w tym przedmiocie regulacji analogicznej do zawartej w art. 18 ust. 2 ww. ustawy wprowadzającej.

Opublikowano: www.mos.gov.pl