DI/200000/43/340/2024 - Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wartości udostępnionego pracownikom świadczenia w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, w części finansowanej przez pracodawcę

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 kwietnia 2024 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/200000/43/340/2024 Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wartości udostępnionego pracownikom świadczenia w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, w części finansowanej przez pracodawcę

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Zakład) stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 2 kwietnia 2024 r., przez Przedsiębiorcę: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w (...) (dalej: Przedsiębiorca) uznaje za prawidłowe w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wartości udostępnionego pracownikom świadczenia w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, w części finansowanej przez pracodawcę.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym w dniu 2 kwietnia 2024 r. Przedsiębiorca wystąpił do Zakładu o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Zdarzenie przyszłe Przedsiębiorcy:

Przedsiębiorca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w - jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przedsiębiorca zatrudnia pracowników (obecnie ponad (...)) i w oparciu o umowę o pracę. U Przedsiębiorcy funkcjonuje regulamin wynagradzania, o którym mowa w art. 77 (2) ustawy i dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Przedsiębiorca zawarł z podmiotem trzecim umowę o ubezpieczenie grupowe na życie i zdrowie, opiekę medyczną, w której jest ubezpieczającym, w ramach której zamierza umożliwić swoim pracownikom zakup usług ubezpieczenia na życie, zdrowie, opiekę medyczną. Przedsiębiorca ponadto, kierując się brzmieniem art. 93 § 7 k.p. zamierza finansować składkę na ubezpieczenie grupowe w części obejmującej ubezpieczenie na życie uwzględniające: ryzyko śmierci pracownika, ryzyko śmierci pracownika wskutek nieszczęśliwego wypadku, ryzyko wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy, ciężką chorobą ubezpieczonego. W podstawowym pakiecie nazwanym ubezpieczeniem Standard Pracodawca będzie finansował składkę w kwocie zł, pracownik będzie ponosił składkę w wysokości zł miesięcznie. Każdy pracownik może dodatkowo ubezpieczyć swoją rodzinę, a także poszerzyć zakres świadczeń kupując rozszerzone pakiety oferowanych w wariantach rozszerzonych pracownik będzie opłacał składkę w swojej części w wyższej kwocie zależnej od wariantu ubezpieczenia.

W związku z tym, Przedsiębiorca zamierza wprowadzić zmianę Regulaminu wynagradzania, na mocy której wszystkim pracownikom będzie przysługiwać prawo przystąpienia do ubezpieczenia grupowego po cenach niższych niż ceny detaliczne oferowane przez ubezpieczyciela w ramach jego podstawowego cennika. Przystąpienie przez pracownika do ubezpieczenia grupowego będzie dobrowolne. Zakup usług co już wyżej napisano będzie dla pracownika częściowo odpłatny. W ramach pakietu Standard pracodawca będzie opłacał składkę w kwocie zł, a pracownik w kwocie zł. W ramach pakietu Komfort pracodawca będzie opłacał składkę w kwocie zł, a pracownik w kwocie zł. W pakiecie Komfort Plus pracodawca będzie uiszczał składkę w kwocie zł, a pracownik zł. Natomiast w ramach pakietu Optimum pracodawca będzie opłacał składkę w kwocie zł, a pracownik w kwocie zł. Pracownik może ubezpieczyć dodatkowo swojego małżonka, partnera życiowego i pełnoletnie dziecko samodzielnie pokrywając te koszty.

Pracownicy, którzy wyrażą wolę przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia zobowiązani będą do złożenia oświadczenia o zgodzie na dokonywanie potrącenia z ich wynagrodzenia za pracę ceny świadczenia, którą finansuje pracownik, tj. wyrazić zgodę na miesięczne potrącenia kwoty składki na dane ubezpieczenie finansowanej przez pracownika. Pozostała część składki (różnica pomiędzy ceną detaliczną ubezpieczenia, a kwotą uiszczoną przez pracownika) będzie finansowana przez pracodawcę z jego środków obrotowych.

Umożliwienie pracownikom zakupu ubezpieczenia grupowego po cenach niższych niż detaliczne, na warunkach określonych w regulaminie wynagradzania będzie stanowić element wynagradzania pracowników. Wartość składki na ubezpieczenie grupowe uiszczona przez pracodawcę będzie stanowić dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1996 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pytanie Przedsiębiorcy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym.

W związku z powyższym, a przede wszystkim planowaną zmianą regulaminu wynagradzania przyznająca pracownikom uprawnienie do zakupu pakietu ubezpieczeń na życie i zdrowie po cenach niższych niż detaliczne Przedsiębiorca zadaje pytanie czy przychód pracownika (wartość dofinansowania Pracodawcy do zakupu tych usług), w wysokości pomiędzy ceną detaliczną zakupu usługi a odpłatnością pokrywaną przez pracownika, będzie podlegała uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Stanowisko Przedsiębiorcy:

Zdaniem Przedsiębiorcy, w przypadku wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania umożliwiającej pracownikom zakupu ubezpieczenia na zdrowie i życie po cenach niższych niż detaliczne, w wysokości dofinansowania Przedsiębiorcy do tych usług, w wysokości różnicy pomiędzy ceną detaliczną ubezpieczenia, a kwotą finansowaną przez pracownika nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Na wstępie należy zaakcentować, że zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć wniosek do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne w jego indywidualnej sprawie. Z kolei art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru składek.

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji przedstawia zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) stanowi dla niego przychód osiągnięty ze stosunku pracy. Teza ta znajduje również potwierdzenie w § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w myśl którego podstawę wymiaru składek ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwanych dalej "składkami", stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągnięty przez pracownika u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 u.s.u.s.

Z kolei paragraf drugi przywołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zawiera katalog zamknięty przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Przepis ten zawiera wyjątek od reguły i zgodnie z zasadą exceptiones non sunt extedade powinien być interpretowany ściśle (por. postanowienie SN z 19 kwietnia 2023 r. II UKS 248/22).

Idąc dalej należy wskazać, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 cytowanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawy wymiaru składek nie stanowią przychody w postaci korzyści materialnych wynikających z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu pracownika do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Aby skorzystać ze zwolnienia powyżej opisane świadczenie powinno spełniać następujące warunki:

- korzyść uzyskiwana przez pracownika powinna mieć formę niepieniężną - formę zakupu po cenach niższych niż detaliczna cena za usługi lub artykuły,

- pracownik powinien partycypować (choćby symbolicznie np. w kwocie 1 złotówki) w pokryciu kosztów zakupu artykułów, przedmiotów lub usług,

- korzyść materialna wynikała z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu.

W ocenie Przedsiębiorcy, oferowana pracownikom korzyść będzie miała formę niepieniężną, bowiem Przedsiębiorca umożliwi pracownikom zakup po cenach niższych niż detaliczne określonych usług ubezpieczenia na życie i zdrowie. Pracodawca będzie bowiem partycypował w tych kosztach w znacznej części, a w zasadzie w standardowym pakiecie w%. Gdyby pracodawca nie partycypował w kosztach ubezpieczenia na życie lub zdrowie to pracownik musiałby zapłacić za nie cenę detaliczną oczekiwaną przez ubezpieczyciela, która jest znacznie wyższa od tej uiszczanej z uwzględnieniem dofinansowania pracodawcy - spełniony warunek pierwszy.

Pracownicy będą również partycypować w kosztach ubezpieczenia tj. będą ponosić odpowiedzialność w przypadku wariantu Standard będzie to kwota zł. W przypadku pakietów o większym zakresie usług ta odpłatność wyniesie odpowiednio zł, kwota odpłatności i zasady jej ewentualnej waloryzacji będzie wynikała z regulaminu wynagradzania obowiązującego w spółce. Odpłatność będzie potrącana z wynagrodzenia pracownika za jego zgodą - spełniony warunek drugi.

Po wprowadzeniu zmian do regulaminu wynagradzania korzyść materialna pracownika będzie wynikała z wewnątrzzakładowego prawa pracy. Korzyść ta będzie wynikać właśnie z faktu zatrudnienia w ramach stosunku pracy - spełniony warunek trzeci.

Opłacana przez Przedsiębiorcę kwota stanowiąca różnicę między ceną detaliczną zakupu usługi, a kwotą (odpłatnością) pokrywaną przez pracownika, będzie stanowić dla niego przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Przedsiębiorcy, wpisanie do regulaminu wynagradzania zapisów przytoczonych w części pierwszej niniejszego wniosku sprawi, iż spełnione zostaną warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wartość kwoty dofinansowania Pracodawcy nie będzie stanowiła dla pracownika podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, tj. nie będzie przez pracodawcę uwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) z tytułu stosunku pracy.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, że do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe tych osób. Wobec czego zwolnienie kwoty dofinansowania z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne znajduje zastosowanie również w przypadku podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie to ma również zastosowanie do składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych co wynika z art. 104 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i art. 29 ustawy z dnia 13 sierpnia 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

W związku z powyższym Przedsiębiorca wnosi potwierdzenie swojego stanowiska.

Analiza zdarzenia przyszłego w świetle stanu prawnego;

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 728 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

W podstawie wymiaru składek nie uwzględnia się:

- wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych, jak również

- przychodów wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dna 18 grudnia 1998 r., w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Za przychody ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Zamknięty i wyczerpujący katalog przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty ww. rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Oznacza to, że podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią jedynie te przychody, które prawodawca enumeratywnie wymienił w § 2 ust. 1 pkt 1-30 tegoż rozporządzenia.

Należy mieć jednak na uwadze to, że przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ja także rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) nie kształtują samodzielnie pojęcia przychodu, lecz odsyłają do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i uzależniają włączenie danego świadczenia do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w pierwszej kolejności od zakwalifikowania go jako przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych. Zatem, kwestia przychodowa stanowi zawsze zagadnienie pierwotne, które poprzedza ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określony we wskazanym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zawiera w § 2 ust. 1 pkt 26 zapis, iż podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Konstrukcja powyższego przepisu wskazuje, że jeżeli świadczenia (korzyści) uzyskiwane przez pracownika z tytułu stosunku pracy i stanowiące jego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikają z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, regulujących uprawnienie do ich zakupu po cenach niższych niż detaliczne (częściową odpłatność pracownika) - to korzystają one z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Korzyść uzyskiwana przez pracownika musi przy tym przybrać formę niepieniężną - formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne artykułu lub usługi.

W świetle przytoczonego przepisu, składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowiącego korzyść materialną wynikającą z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystania z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową ich odpłatnością. Częściowa ich odpłatność polega w tym przypadku na partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu artykułów, przedmiotów lub usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Przedsiębiorca zawarł z podmiotem trzecim umowę o ubezpieczenie grupowe na życie i zdrowie, opiekę medyczną, w ramach której zamierza umożliwić swoim pracownikom zakup usług ubezpieczenia na życie, zdrowie, opiekę medyczną. Zamierza również wprowadzić zmianę Regulaminu wynagradzania, na mocy której wszystkim pracownikom będzie przysługiwać prawo przystąpienia do ubezpieczenia grupowego po cenach niższych niż ceny detaliczne. Zakup usług będzie dla pracownika częściowo odpłatny, tj. współfinansowany przez Pracodawcę i pracownika. Wartość świadczenia w kwocie odpowiadającej wysokości finansowanej przez pracodawcę będzie stanowić przychód pracowników ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Przedsiębiorcy powyższe świadczenie nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a także Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zakład potwierdza prawidłowość stanowiska Przedsiębiorcy.

Uwzględniając opis przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, że wartość świadczenia w postaci częściowego finansowania przez Pracodawcę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, na mocy wskazanego powyżej § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będzie podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, bowiem zostały spełnione przewidziane dla tego wyłączenia przesłanki.

Natomiast zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Zatem, jeśli uzyskiwany przychód pracownika jest wyłączony z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, to również podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zakład nie jest natomiast właściwy do rozstrzygnięcia w trybie interpretacji kwestii dotyczących istnienia lub braku obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.j oraz ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1087 z późn. zm.).

Stosownie jednak do art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - cyt. powyżej - pracodawcy i inne jednostki organizacyjne opłacają za ubezpieczonych obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Stanowisko Zakładu:

W konsekwencji, uwzględniając przedstawiony we wniosku złożonym w dniu 2 kwietnia 2024 r., opis zdarzenia przyszłego, własne stanowisko oraz obowiązujące przepisy prawa uznać należy za prawidłowe stanowisko Przedsiębiorcy w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wartości udostępnionego pracownikom świadczenia w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, w części finansowanej przez pracodawcę.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Przedsiębiorcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl