DI/100000/451/531/2011 - Ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 września 2011 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/451/531/2011 Ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1147 z późn. zm.) w związku z art. 83 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stanowisko zawarte we wniosku z dnia 1 sierpnia 2011 r. Pana (...) prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie Polski i świadczącemu pracę na podstawie umowy o pracę na terenie Słowacji, w sprawie ustalenia właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego:

- uznaje za prawidłowe w części, w której wnioskodawca uznaje, iż podlega z tytułu zawartej umowy o pracę podlega ustawodawstwu słowackiemu z zakresu ubezpieczeń społecznych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

- uznaje za nieprawidłowe w części, w której wnioskodawca wskazuje, iż w rzeczonej sprawie zastosowanie ma art. 14c Rozporządzenia 1408/71 w sprawie zastosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych - osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie.

UZASADNIENIE

W dniu 2 sierpnia 2011 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy wpłynął wniosek Pana (...) prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.). Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 sierpnia 2011 r. doręczonym dnia 9 września 2011 r.

Wnioskodawca w treści złożonego wniosku wskazuje, iż prowadzi działalność gospodarczą w Polsce będąc jednocześnie zatrudnionym na umowę o pracę na terenie Słowacji. Na tle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego ww. powziął wątpliwość, 1408/71 w sprawie zastosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. Przedmiotowy akt prawny utracił moc obowiązującą w odniesieniu do Państw Członkowskich Unii Europejskiej w tym Polski oraz Słowacji właśnie z dniem wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia.

Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia, iż zgodnie ż art. 66 § 1 Kodeksu postępowania, administracyjnego nie jest właściwy rzeczowo do rozstrzygania co do ustalania właściwego ustawodawstwa w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne - w tym zakresie wnioskodawca winien zwrócić się do właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Zgodnie bowiem z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu rozpatruje indywidualne sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, zaś do indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zalicza się między innymi sprawy dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń. Jednocześnie zgodnie z art. 66 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 66 § 1, w terminie czternastu dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Sądu Okręgowego - VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl