DI/100000/451/501/2011/, Naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę fizyczną, zatrudnioną na umowę... - OpenLEX

DI/100000/451/501/2011/ - Naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę fizyczną, zatrudnioną na umowę o pracę u innego pracodawcy, z którą zawarto umowę o zarządzanie spółką.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 września 2011 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/451/501/2011/ Naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę fizyczną, zatrudnioną na umowę o pracę u innego pracodawcy, z którą zawarto umowę o zarządzanie spółką.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) w związku z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (...) spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni złożonym w dniu 25 lipca 2011 r., a dotyczącym obowiązku naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę fizyczną, zatrudnioną na umowę o pracę u innego pracodawcy, z którą zawarto umowę o zarządzanie spółką.

UZASADNIENIE

Dnia 25 lipca 2011 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 20 lipca 2011 r., przedsiębiorcy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uzupełniony w dniu 9 sierpnia 2011 r. o własne stanowisko w sprawie i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wraz z pełnomocnictwem do jego podpisania. Wnioskodawca wskazał, iż spółka jest zarządzana przez osobę fizyczną, na podstawie zawartej umowy o zarządzanie spółką, zawartej, na okres jednego roku, z wynagrodzeniem płatnym w miesięcznych, równych ratach. Osoba fizyczna, z którą zawarto umowę o zarządzanie złożyła oświadczenie, iż jest zatrudniona u innego pracodawcy, na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu osiąga przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Wątpliwości wnioskodawcy budzi fakt, czy słusznie spółka nalicza i odprowadza za powyższą osobę składki na ubezpieczenie zdrowotne, argumentując, że zgodnie z art. 13 ust. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kontrakty menadżerskie i kontrakty im podobne SA działalnością wykonywana osobiście.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Artykuł 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do Właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Stanowisko przedsiębiorcy co do stanu faktycznego zawartego wniosku o wydanie pisemnej interpretacji należy uznać za prawidłowe.

Na początku należy podkreślić, iż co do zasady umowa o zarządzanie spółką jest w istocie umową nienazwaną o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu uregulowane są w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 66 ust. 1 pkt 1 obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają między innymi pracownicy w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi współpracującymi. Ustawodawca wskazany w tym przepisie krąg osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Katalog ten ma charakter zamknięty, gdyż jedynie osoby wymienione w tym przepisie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Natomiast w przypadku posiadania przez określonego ubezpieczonego przychodów z kilku źródeł ustawodawca w art. 82 ust. 1 powyższej ustawy ustanawia ogólną zasadę, że w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej, niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. W przepisie tym ustawodawca wskazał tytuły ubezpieczeń, z których należy odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji wystąpienia u danej osoby zbiegu dwóch lub większej liczby tytułów do objęcia jej obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, dotyczy to między innymi stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Osoba fizyczna zarządzająca spółką na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług jest także zatrudniona w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę. Taka sytuacja rodzi obowiązek opłacania składek, na ubezpieczenie zdrowotne również z tytułu zawartej umowy o zarządzanie.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca. 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Sądu Okręgowego - (...) Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku.

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl