DI/100000/451/485/2013 - Brak obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu drugiej umowy zlecenia.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 maja 2013 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/451/485/2013 Brak obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu drugiej umowy zlecenia.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1147 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 3 kwietnia 2013 r. doręczonym dnia 8 kwietnia 2013 r. (uzupełnionym pismem z dnia 6 maja 2013 r., wpływ do ZUS w dniu 8 maja 2013 r.) przez przedsiębiorcę (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) w przedmiocie braku obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu drugiej umowy zlecenia.

UZASADNIENIE

Dnia 8 kwietnia 2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek przedsiębiorcy został uzupełniony pismem z dnia 6 maja 2013 r., doręczonym dnia 8 maja 2013 r.

Wnioskodawca wskazał, iż od dnia 1 maja 2013 r. na podstawie umowy zlecenia spółka "A" zatrudni zleceniobiorcę. Zatrudniona osoba zostanie zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego, zdrowotnego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zakres prac z tytułu pierwszej umowy to tworzenie bazy danych klientów (zbieranie faktur za energię elektryczną od klientów, pozyskiwanie rekomendacji, systematyczne uzupełnianie systemu). Kwota brutto z tytułu tej umowy będzie wynosiła zł brutto. Dodatkowo od 2 maja 2013 r. z tą samą osobą inna spółka 'B" podpisze umowę zlecenia na inny zakres prac (tekst jedn.: samodzielne pozyskiwanie nowych klientów i ich obsługa, podpisywanie umów z klientami, kompletowanie dokumentacji niezbędnej do procesu oraz dostarczanie dokumentów i współpraca z działem umów, wykazywanie aktywności sprzedażowej na poziomie tygodniowym 15 spotkań z nowymi klientami). Wynagrodzenie z tej umowy określone będzie prowizyjnie i uzależnione będzie od wyników pracy.

W piśmie z dnia 6 maja 2013 r. doręczonym w dniu 8 maja 2013 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku o wydanie pisemnej interpretacji, przedsiębiorca poinformował, iż występuje w imieniu spółki "B"

Przedsiębiorca powziął wątpliwość, czy zleceniobiorca, o którym traktuje wniosek, będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym również z tytułu zawarcia drugiej umowy zlecenia.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż z tytułu drugiej umowy zlecenie należy zgłosić zleceniobiorcę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie interpretacji, iż nie zachodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu drugiej umowy zlecenia uznać należy za prawidłowe.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej, lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, zaś w ust. 2, że wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

W myśl zaś art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami z nimi współpracującymi - (o ile nie są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studentami, do ukończenia 26 roku życia).

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.

Należy podkreślić, ze osoby wykonujące umowę zlecenia w myśl art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek w sytuacji, gdy zostały objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

W przypadku gdy zleceniobiorca posiada inny właściwy tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. w postaci umowy o pracę lub kolejnej umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem) powstaje zbieg tytułów podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu wykonywania jednocześnie dwóch umów-zleceń, w warunkach opisanych powyżej, podlega obowiązkowo w myśl art. 9 ust. 2 cytowanej ustawy-ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej umowy zlecenia, która została zawarta najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z tytułu drugiej umowy zlecenia. Osoba taka może również zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń. Bez znaczenia prawnego w kontekście podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów zleceń pozostaje w tym przypadku wysokość wynagrodzeń przysługujących zleceniobiorcy z tytułu świadczenia pracy w ramach tych umów. Osoba, która zawarła dwie umowy zlecenia, z uwzględnieniem warunków opisanych wyżej, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jedynie z tytułu jednej umowy zlecenia.

Nadto należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Biorąc pod uwagę treść przywołanego wyżej przepisu stwierdzić należy, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż ustawodawca nie przyznał mu kompetencji w tym zakresie, w związku z czym w oparciu o art. 66 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie przedsiębiorca jest uprawniony do wniesienia podania do Dyrektora (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w (...). Takie podanie złożone zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl