Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 października 2013 r.
Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
DI/100000/451/1389/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 7 października 2013 r. doręczonym dnia 9 października 2013 r. przedsiębiorcy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) w przedmiocie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wartości świadczeń rzeczowych w postaci abonamentu za opiekę medyczną oraz kartę przysługujących pracownikom spółki w okresie przebywania na urlopie wychowawczym.

UZASADNIENIE

Dnia 9 października 2013 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż jako pracodawca będzie finansował pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę i przebywającemu na urlopie wychowawczym dodatkowe świadczenia tj. abonament za opiekę medyczną oraz kartę (...).

Wnioskodawca powziął w tym stanie faktycznym wątpliwość czy świadczenia finansowe w trakcie trwania urlopu wychowawczego stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W ocenie wnioskodawcy opłacane w trakcie urlopu wychowawczego świadczenia, do których pracownik zachowuje prawo w trakcie trwania tego urlopu stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Okres urlopu wychowawczego nie został wyszczególniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podstawę prawną swojego stanowiska przedsiębiorca upatruje w treści z § 2 ust. 1 pkt 24 przywołanego rozporządzenia.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza, co następuje:

Stanowiska wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji w sprawie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wartości świadczeń rzeczowych w postaci abonamentu za opiekę medyczną oraz karty przysługujących osobom przebywającym na urlopach wychowawczych uznać należy za nieprawidłowe.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Jednocześnie zgodnie art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Źródłem istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych jest posiadanie tytułu do objęcia tymi ubezpieczeniami. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe co do zasady możliwe jest więc wyłącznie wówczas, gdy dana osoba posiada tytuł do ubezpieczeń lub gdy przychód osiągany przez tę osobę pozostaje w bezpośrednim związku z takim tytułem.

Podkreślenia wymaga przy tym, iż przebywanie na urlopie wychowawczym stanowi odrębny od umowy o pracę tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. W tym okresie pracownik nie podlega pracowniczym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych jest więc samo korzystanie z urlopu wychowawczego, jeżeli osoba ta nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych, tak wynika z dyspozycji art. 6 ust. 1 pkt 19 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby przebywające na urlopach wychowawczych ustalane są od kwoty 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, przy czym podstawa wymiaru składek nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy (art. 18 ust. 5b w zw. z art. 18 ust. 14 cytowanej ustawy), za wyjątkiem przychodów ze stosunku pracy należnych za wcześniejszy okres świadczenia pracy wypłaconych w okresie urlopu wychowawczego.

Zatem, wartość dodatkowych świadczeń rzeczowych (w tym przypadku w postaci abonamentów za opiekę medyczną, kart systemu...) uzyskanych przez pracowników w okresie przebywania na urlopie wychowawczym nie sianowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, ponieważ prawo do tych świadczeń nie przysługuje za okres świadczenia pracy, tylko z racji przebywania na urlopie wychowawczym.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania,

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl