DI/100000/43/778/2022 - Ustalenie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia/premii z tytułu powołania dla członka zarządu, należnego za 2021 r. i wypłaconego w 2022 r.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 września 2023 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/778/2022 Ustalenie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia/premii z tytułu powołania dla członka zarządu, należnego za 2021 r. i wypłaconego w 2022 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.), w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.) oraz w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w z dnia 3 sierpnia 2023 r. sygn. akt VIII U 1321/22 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko w sprawie przedstawionej we wniosku przedsiębiorcy złożonym dnia 3 czerwca 2022 r. w przedmiocie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia/premii z tytułu powołania dla członka zarządu, należnego za 2021 r. i wypłaconego w 2022 r.

UZASADNIENIE

Dnia 3 czerwca 2022 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez przedsiębiorcę (...) o wydanie Interpretacji Indywidualnej w trybie art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Wniosek został uzupełniony pismem doręczonym dnia 30 czerwca 2022.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że spółka posiada wieloosobowy zarząd, który pełni funkcję na mocy aktu powołania. Za rok 2021 została ustalona premia dla członków zarządu, która została naliczona i wypłacona w roku 2022. Przedsiębiorca kieruje pytanie czy zgodnie ze znowelizowanym art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) premia ta powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zdaniem Spółki wprowadzone przez Polski Ład przepisy, a konkretnie zmiana w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1235 z późn. zm.) dotyczą naliczenia wynagrodzenia za okres zaczynający się po 1 stycznia 2022. Do końca 2021 r. odpłatne pełnienie funkcji przez członka zarządu na podstawie uchwały powołania nie podlega ani składkom ZUS ubezpieczania społecznego, ani składce ubezpieczenia zdrowotnego. Naliczona i wypłacona premia w 2022 dotyczy okresu wcześniejszego, kiedy przepis ten jeszcze me obowiązywał, więc nie powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Uzupełniając wniosek pismem doręczonym dnia 30 czerwca 2022 r. wnioskodawca wskazał ponownie, ze spółka posiada wieloosobowy zarząd, który pełni funkcję na mocy aktu powołania. Za rok 2021 została ustalona premia dla członków zarządu, która została naliczona i wypłacona w roku 2022. Czy zgodnie ze znowelizowanym art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) premia ta powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zdaniem Spółki wprowadzone przez Polski Ład przepisy, a konkretnie zmiana wart. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) dotyczą naliczenia wynagrodzenia za okres zaczynający się po 1 stycznia 2022. Do końca 2021 r. odpłatne pełnienie funkcji przez członka zarządu na podstawie uchwały powołania nie podlegało ani składkom ZUS ubezpieczenia społecznego, ani składce ubezpieczenia zdrowotnego. Naliczona i wypłacona premia w 2022 dotyczy okresu wcześniejszego, kiedy przepis ten jeszcze me obowiązywał, więc nie powinna być uwzględnione w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wnioskodawca wyjaśnił dodatkowo, że jego wolą jest uzyskanie odpowiedzi do zdarzenia przeszłego, czyli potwierdzenia, że Spółka nie powinna opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne od premii za 2021 rok, którą wypłaciła członkom zarządu w 2022 r. Dodatkowo Spółka informuje, że zarząd pełni funkcję na podstawie uchwały więc me podlega składkom na ubezpieczenia społeczne.

Wobec powyższego Zakład decyzją nr 429 z dnia 6 lipca 2022 r., znak: DI/100000/43/778/2022 odmówił wydania interpretacji indywidualnej w sprawie wniosku przedsiębiorcy doręczonego dnia 3 czerwca 2022 r. z uwagi na okoliczność podane w uzasadnieniu.

W następstwie wydanej decyzji przedsiębiorca wniósł odwołanie pismem z dnia 27 lipca 2022 r., doręczonym w dniu 27 lipca 2022 r

Sąd Okręgowy w Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 3 sierpnia 2023 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII U 1321/22 zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku z dnia 6 lipca 2022 r. nr 429 i zobowiązał organ rentowy do wydania interpretacji indywidualnej w sprawie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odstąpił od złożenia apelacji od ww. wyroku doręczonego organowi 28 sierpnia 2023 r.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku działając w wykonaniu wyroku Sądu Okręgowego w VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt: VIII U 1321/22 uznał za nieprawidłowe stanowisko przedsiębiorcy w przedmiocie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia/premii z tytułu powołania dla członka zarządu, należnego za 2021 r. i wypłaconego w 2022 r. Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu 1 sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art 34 ust. 2 ustawy)

Natomiast w myśl art. 83d ust. i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy. Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek

Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż zgodnie ze wskazaniami judykatury wydając interpretację organ nie ustanawia żadnej normy indywidualnej, lecz jedynie przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa, z których wynika obowiązek świadczenia składek na ubezpieczenia społeczne i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej, której zakres przedmiotowy jest zakreślony stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym przedstawionym przez pytającego we wniosku. Pełną wiedzę o stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym organ czerpie wyłącznie z wniosku uprawnionego podmiotu nie posiadając kompetencji do jego weryfikowania w oparciu o posiadane informacje czy gromadzony materiał dowodowy. W toku tego postępowania organ nie pełni roli kontrolnej, nic dokonuje oceny zachowania lub zaniechania przedsiębiorcy pod kątem jego prawidłowość. Poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu (np w toku czynności kontrolnych) ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez Wnioskodawcę, obciąża jedynie przedsiębiorcę.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacania składek na ww. ubezpieczenie reguluje ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).

Na wstępie zaznaczyć należy, ze ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, z późn. zm.), tzw. Polski Ład, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r., wprowadziła zmiany do art, 66 ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegające objęciu w pkt 35a obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (są to m.in. członkowie zarządu, prokurenci).

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ww. przepisu obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 z późn. zm.), z wyłączeniem osób uzyskujących przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 tej ustawy, których roczne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekracza kwoty 6000 zł.

Zgodnie z obecnym brzmieniem zmienionego art. 81 ust. 8 pkt Ha ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób poobieranego z tytułu powołania.

Użyte przez prawodawcą w ww. przepisach wyrażenie "wynagrodzenie" należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego jako podstawę ustalenia obowiązków daninowych Należy dodatkowo wskazać, że prawodawca powiązał sposób konkretyzacji obowiązku składowego ze sposobem powstawania obowiązków podatkowych, przy czym nie odesłał w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych do żadnego konkretnego źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, otrzymywane przez osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania "wynagrodzenie" nie należy zawężać do konkretnych przepisów ustaw podatkowych, tylko należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego.

Jednocześnie, w myśl art. 79 tej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna i wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Natomiast stosownie do art. 85 ust. 17a za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 38a. składkę jako płatnik oblicza i pobiera z wynagrodzenia ubezpieczonego i odprowadza podmiot wypłacający wynagrodzenie.

Wnioskodawca wskazał, że członkowie zarządu pełnią swoją funkcję na podstawie aktu powołania i otrzymali z tego tytułu premię za rok 2021. Wypłacona członkom zarządu premia przysługująca za rok 2021 r. została naliczona i wypłacona w 2022 r.

Należy zauważyć, ze skoro decyzja o przyznaniu wynagrodzenia premiowego została podjęta po zakończeniu roku obrotowego tj. w roku 2022 r., a zatem już pod rządami zmienionej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie obowiązku podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania, to właśnie to wynagrodzenie i tytułu powołania do pełnienia funkcji powstało i stało Się należne w okresie obowiązywania nowelizacji ww. ustawy. Z tego powodu podstawę wymiaru na potrzeby składki zdrowotnej powinna stanowić premia przyznana w 2022 r. i wypłacona w 2022 r. uznając, że jest ona wynagrodzeniem należnym w okresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Kluczowe jest to, że to wynagrodzenie prawnie powstało dopiero W momencie podjęcia decyzji o jego przyznaniu tj. w 2022 r., a zatem wcześniej nie było należne. Wynagrodzenie jest należne za okres po dokonaniu czynności konstytuującej, a zatem za okres, w którym obowiązywały już przepisy w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe Wobec powyższego, dla członków zarządu powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, w sytuacji wypłaty w 2022 r., premii za rok obrotowy 2021, składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być naliczona i opłacona.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczanie

Decyzja dotyczy opisu stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę ze stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawia przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 maja 2018 r., Prawo przedsiębiorców mniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu, jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje. Zgodnie z art. 83 ust. 2 ud u wy z dnia października 1308 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy i dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. odwołanie da właściwego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie ze pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lut do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca cd dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl