DI/100000/43/613/2023 - Brak obowiązku podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzenia za zakaz konkurencji uzyskanego w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 sierpnia 2023 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/613/2023 Brak obowiązku podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzenia za zakaz konkurencji uzyskanego w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r., poz. 221 z późn. zm.), w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (...) z dnia 16 czerwca 2023 r. doręczonego dnia 16 czerwca 2023 r. w przedmiocie braku obowiązku podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzenia za zakaz konkurencji uzyskanego w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Dnia 16 czerwca 2023 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez (...)

O wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 lipca 2023 r., doręczonym w dniu 12 lipca 2023 r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 oraz art. 4 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, w które) przeważająca działalność obejmuje PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. W pozostałym zakresie przedmiot działalności obejmuje PKD: 45.31.Z, 47.41.2, 47.91.Z, 49.39Z, 49.41.Z, 58.29.Z, 59.12.2, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.2, 63.91.Z, 63.99.Z, 69.10.Z, 70.21.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 73.20.Z, 74.20.Z, 77.11.2, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.30.Z, 82.99.Z, 85.52.Z, 85.59.B, 95.112, 96.09.Z. Prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęto 17 kwietnia 2001 r.

W ramach nawiązywanych relacji gospodarczych Wnioskodawca zawarł również umowę, która przewiduje zakaz konkurencji na określonym potu działalności. Z tytułu ustanowionego zakazu konkurencji Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie.

Wnioskodawca nie ma z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej innych przychodów niż z wynagrodzenie za zakaz konkurencji, w związku z czym zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 22-25 Prawa przedsiębiorców. Z uwagi na powyższe, po stronie Wnioskodawcy powstała wątpliwość odnośnie co do obowiązków związanych z oskładkowaniem ww. wynagrodzenia za zakazu konkurencji, który będzie uzyskiwany w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest płatnikiem składek wyłącznie za siebie. Nie jest płatnikiem składek w odniesieniu do jakichkolwiek innych podmiotów. Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników.

Przedmiotowy wniosek dotyczy podstaw obowiązku w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz zasad obliczania przez Wnioskodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a także ubezpieczenie zdrowotne oraz podstawy wymiaru tych składek. Z tego względu, zgodnie z treścią art. 83d U.s.u.s. właściwym w przedmiotowej sprawie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku.

Wnioskodawca zadał pytanie czy otrzymywanie przez Wnioskodawcę wynagrodzenia za zakaz konkurencji w okresie zawieszenia wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie art. 22 i nast. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców będzie skutkowało podleganiem przez Wnioskodawcę ubezpieczeniom społecznym w związku z tą działalnością gospodarczą?

W ocenie Wnioskodawcy otrzymywanie przez niego wynagrodzenia za zakaz konkurencji w okresie zawieszenia wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie art. 22 i nast. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców nie będzie skutkowało podleganiem przez Wnioskodawcę ubezpieczeniom społecznym w związku z tą działalnością gospodarczą.

Zakres postępowania w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnej określa przepis art. 83d U.s.u.s.; który stanowi, że Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo przedsiębiorców, w zakresie;

1)

obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,

2)

zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy. Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Biorąc pod uwagę treść przywołanego przepisu stwierdzić należy, że niniejszy wniosek oraz zadane pytanie wpisują się w przedmiot ww. regulacji, a tym samym Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją właściwą oraz obowiązaną do wydania interpretacji w zakresie wskazanym w treści wniosku.

Wnioskodawca wskazał, że obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wprost wskazane w art. 6 U.s.u.s., w tym także Wnioskodawca, który jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 6 ust. 1 pkt 5 U.s.u.s.). Okres ubezpieczenia dla osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność, w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego, obowiązuje od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo przedsiębiorców. Tym samym ustawodawca przesądził o tym, w jakich okresach przedsiębiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, a w jakich taki obowiązek nie musi być realizowany. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 i 5a, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy, a składka w nowe) wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. Natomiast, co do zasady, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe (art. 20 ust. 1 U.s.u.s.). Ponadto, jak wynika z art. 81 ust. w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art- 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152-154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem art. 24 ust. 1-2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 36a U.s.u.s., ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 23 ust. 1-3 Prawa przedsiębiorców, przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą są dobrowolne, a przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Co więcej, za okres zawieszenia wykonywania działalność: gospodarczej przedsiębiorca będący płatnikiem składek wyłącznie za siebie nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przewidzianych w ustawie.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Przepisy art. 23 ust. 11 3 Prawa przedsiębiorców wskazują, że przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni, a jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym

Jak wynika z art. 24 ust. 1 i 2 Prawa przedsiębiorców, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej, a w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Co więcej, w przypadku zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej (art. 24 ust. 7 Prawa przedsiębiorców).

Skutki zawieszenia działalności gospodarczej reguluje art. 25 ust. 1 i 2 Prawa przedsiębiorców. Zgodnie z tym przepisem, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednakże, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

1)

może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

2)

może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3)

może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4)

ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

5)

wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6)

może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

7)

może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą; 8) może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170).

Zgodnie z powyższym przedsiębiorca może uzyskiwać przychody finansowe, także z działalności prowadzone) przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Wynagrodzenie uzyskiwane w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej za zakaz konkurencji będzie wynikało z tytułu powstałego przed tym zawieszeniem, a tym samym w ocenie Wnioskodawcy będzie wpisywało się w zakres art. 25 ust. 2 pkt 6 Prawa przedsiębiorców, a więc będzie stanowiło przychody, których osiąganie jest prawnie dozwolone w trakcie okresu zawieszenia.

Wnioskodawca wskazuje, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie zamierza podejmować żadnych działań, które nie zostały ujęte w art. 25 Prawa przedsiębiorców, który zawiera numerus clausus czynności dopuszczalnych w okresie zawieszenia. W ocenie Wnioskodawcy pobieranie wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji nie sanowi wystąpienia poza zakres określony przywołanym przepisem, gdyż Wnioskodawca nie będzie podejmował żadnych aktywnych działań, a będzie biernym odbiorcą świadczenia, do którego tytuł powstanie jeszcze przed momentem zawieszania wykonywania działalności. Wnioskodawca spełni zatem warunki określone przepisami Prawa przedsiębiorców do stosowania w stosunku do niego zasad odnoszących się do okresu zawieszenia wykonywania działalności, a tym samym będzie mógł zostać beneficjentem związanych z taką okolicznością rozwiązań systemowych także w zakresie obowiązków związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz zdrowotnym. Wnioskodawca zamierza bowiem zaniechać faktycznego wykonywania działalności gospodarczej, tj. aktywnego jej prowadzenia, pozostając uprawnionym do świadczeń należnych z tytułów powstałych przed okresem zawieszenia tej działalności.

Powyższe znajduje oparcie w stanowisku judykatury, w którym wskazuje się, że:

"Zgodnie bowiem z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zawieszenie działalności gospodarczej należy zatem uznać za faktyczną rezygnację i jej wykonywania (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 września 2012 r., I SA/Wa 1596/12, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2019 r., I SA/Wa 2234/18, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w wyroku z dnia 10 września 2021 r., II SA/G1569/21, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lodzi z dnia 29 stycznia 2021 r., II SA/Łd 337/20)." (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 19 stycznia 2022 r. II SA/GI 672/21).

Zdaniem Wnioskodawcy, w okresie zawieszenia wykonywania prowadzonej działalności gospodarczej dochodzi do ustania obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym Wnioskodawca zdecydował o rozpoczęciu tego zawieszenia, do dnia wznowienia wykonywania działalności.

Pogląd ten znajduje swoje oparcie także w literaturze:

"Moment powstania skutków zawieszenia w odniesieniu do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym. W art. 24 PrPrzed ustawodawca w sposób wyraźny określił początkowy i końcowy moment okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (zob. Nb 45). Jednocześnie, w nawiązaniu do poprzednio obowiązującej regulacji art. 14a ust. 7 \

SwobDziałGospU, wprowadził odmienną zasadę odnoszącą się do momentu powstania skutków tego zawieszenia w obszarze zobowiązań o charakterze publicznoprawnym. W przypadku tej grupy zobowiązań zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej." (Kozieł G. (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz., Warszawa 2019, C.H. Beck, art. 24).

Jeżeli bowiem przedsiębiorca jest płatnikiem składek wyłącznie za siebie, wówczas w okresie zawieszenia wykonywania działalności nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz opłacania składek zarówno na ubezpieczenie społeczne, jak również na ubezpieczenie zdrowotne, a okoliczność zawieszenia nie skutkuje obowiązkiem wyrejestrowania się z ubezpieczeń społecznych (zob. Sidorko A., Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy, s. 33; por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 maja 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 2885/15; wyrok SA w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt lii AUa 264/16; wyrok SN z dnia 14 września 2016 r., HUK 329/15; wyrok SA w Gdańsku z dnia 15 marca 2017 r. sygn. akt III AUa 1820/16). Natomiast w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie mógł opłacać składki na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne lub rentowe (zob. wyrok SA w Gdańsku z dnia 18 maja 2016 r. sygn. akt III AUa 59/16). Powyższe znajduje zastosowanie do Wnioskodawcy ponieważ, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, nie zatrudnia on pracowników a także nie jest płatnikiem składek w stosunku do innych podmiotów.

Podobne stanowisko wyrażono w doktrynie:

"Należy wobec powyższego przyjęć, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która czasowo zaprzestała faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, jest zwolniona z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym (w tym z obowiązku odprowadzania składek na te ubezpieczenia! tylko wówczas, gdy wypełniła ciążący na niej - na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - obowiązek ujawnienia tego faktu w odpowiednim rejestrze (w ewidencji działalności gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym). Jeśli zaniechała tego obowiązku, to okres faktycznego niewykonywania działalności pozarolniczej nie zwalnia jej z obowiązku odprowadzania należnych składek i (...).

4. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą ubezpieczenie emerytalne i rentowe tych osób jest dobrowolne. Oznacza to, że za ten okres przedsiębiorca może w ZUS złożyć wniosek o objęcie go dobrowolnie ubezpieczeniem emerytalnym i ubezpieczeniami rentowymi." (Gudowska 8. (red.), Strusińska-Żukowska J. (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2014, C.H. Beck, art. 36a).

Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji uzyskiwane w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, nie będzie stanowić w okresie zawieszenia wykonywania tej działalności podstawy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

W piśmie z dnia 12 lipca 2O23 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Zakładu do uzupełnienia wniosku Wnioskodawca wskazał, że jego wątpliwości dotyczą kwestii braku obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym w okresie zawieszenia działalności gospodarczej w sytuacji, w której Wnioskodawca otrzymywałby w tym czasie wynagrodzenie za zakaz konkurencji, w stosunku do którego tytuł do wypłaty powstał przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej, a więc zapytanie dotyczy obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wnioskodawca w żadnej mierze nie objął swoim wnioskiem zapytania czy otrzymywanie takiego wynagrodzenia za zakaz konkurencji miałoby wpływ na możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza co następuje:

Stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie Interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy).

Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych I Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji przedstawia zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. Z przepisu tego wynika wymóg kompleksowości opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego dokonanego przez wnioskodawcę - Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może bowiem w trybie wydawania interpretacji Indywidualnej prowadzić postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy wszczętej wniesieniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane zostały w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. I tak, w myśl art. 6 ust. 1 tej ustawy prawodawca wskazał katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Wyliczenie zawarte we wskazanym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 4 powołanej ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Natomiast, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej (art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców).

W okresie zawieszenia wykonywania działalności nie powstaje obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, a w konsekwencji nie powstaje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, z tytułu prowadzonej działalności od dnia zawieszenia działalności gospodarczej do dnia poprzedzającego dzień, w którym przedsiębiorca wznowił wykonywanie działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może jedynie dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na zasadach obowiązujących tą osobę przed zawieszeniem.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących działalność gospodarczą, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Jak wynika z treści wniosku przedsiębiorca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji wynikające z umowy zawartej przed zawieszeniem działalności gospodarczej.

Zatem, wynagrodzenie uzyskane przez przedsiębiorcę w czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej z tytułu wynagrodzenia za zakaz konkurencji, które wynika z umowy zawartej przed zawieszeniem działalności gospodarczej nie będzie miało wpływu na podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i opłacania składek na te ubezpieczenia przez Wnioskodawcę.

W świetle powyższych stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Jednocześnie Zakład podkreśla, że wydając niniejszą interpretację rozstrzyga jedynie o braku obowiązku podlegania przez Wnioskodawcę ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej w okresie jej zawieszenia. Zakład nie odnosi się natomiast do kwestii możliwości zawieszenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast Jest więżąca dla Zakładu ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do IV Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl