DI/100000/43/587/2022 - Brak obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w okresie pobierania świadczenia rodzicielskiego i związanego z tym braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 maja 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/587/2022 Brak obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w okresie pobierania świadczenia rodzicielskiego i związanego z tym braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 20 kwietnia 2022 r. przez (...) w przedmiocie braku obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w okresie pobierania świadczenia rodzicielskiego i związanego z tym braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

UZASADNIENIE

Dnia 20 kwietnia 2022 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustaw Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawczyni wnosi o wydanie Interpretacji dotyczącej możliwości zwolnienia z opłacania składek w przypadku, gdy przedsiębiorca nie miał prawa do świadczenia macierzyńskiego.

Wnioskodawczyni wskazuje, ze została zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego po urodzeniu dziecka, nie miała prawa do zasiłku macierzyńskiego, otrzymuje świadczenie kosiniakowe Wnioskodawczyni kieruje pytanie czy może zostać zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

We własnym stanowisku w sprawie wnioskodawczyni powołuje się na interpretację Indywidualną ZUS z dnia 21 lutego 2017 r. znak: WPI/200000/43/1391/2016 i wskazuje, że pobieranie świadczenia rodzicielskiego (w przypadku wnioskodawczyni jest to świadczenie kosiniakowe) do celów ubezpieczeń emerytalnego i rentowych jest traktowane na równi z zasiłkiem macierzyńskim. Wnioskodawczyni, w jej opinii, w okresie pobierania świadczenia rodzicielskiego nie ma obowiązku podlegania (z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej) ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców uznać należy za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego Indywidualnej sprawie (Interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy) Natomiast w myśl art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz zasady opłacania składek na ww. ubezpieczenia regulują przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, w myśl art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 4 powołanej ustawy, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na nadstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców. Natomiast, zgodnie z art. 11 ust. 2 ww osoby podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, na swój wniosek.

Jednakże z art. 9 ust. 1c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wynika, ze osoby, o których mowa m.in. w art. 6 ust. 1 pkt 5 spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów. Powyższe odnosi się jedynie do osób pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Natomiast, świadczenie rodzicielskie jest okresowym świadczeniem pieniężnym przysługującym z tytułu urodzenia dziecka, osobie nie posiadającej uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego ze względu na brak opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe, wypłacanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (i.j. z 2022 r., poz. 618 z późn. zm.). Podkreślić należy, że świadczenia rodzinne me są wynagrodzeniem za świadczoną pracę ani ekwiwalentem utraconego wynagrodzenia w przypadku wystąpienia ryzyka objętego wcześniej płaconą składką na ubezpieczenie chorobowe, natomiast świadczenia rodzinne są pomocą o charakterze socjalnym, mającą na celu dofinansowanie z budżetu, a nie pełne pokrycie kosztów utrzymania rodzin wychowujących dzieci. W konsekwencji, pomimo że zasady przyznawana świadczenia rodzicielskiego powielają zasady obowiązujące przy urlopach i zasiłkach macierzyńskich, dla celów ubezpieczenia emerytalnego i rentowych nie mogą być traktowane analogicznie, bowiem inne jest ich źródle finansowania.

Jednocześnie, z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie wynika, żeby osoby pobierające świadczenie rodzicielskie byty objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, w przeciwieństwie do osób pobierających zasiłek macierzyński. W konsekwencji, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wyłącznie w przypadku, gdy spełniają Jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo w, ubezpieczeniami z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego tub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Powyższe oznacza, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pobierania świadczenia rodzicielskiego podlega obowiązkowa ubezpieczeniom społecznym i jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy opisu Stanu faktycznego wniosku przedstawionego przez wnioskodawcę i sianu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana Stosownie do art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 i. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie Jest więżąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydala decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl