DI/100000/43/348/2022

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 kwietnia 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/348/2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r" poz. 162 z późn. zm.), w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy Pana doręczonym dnia 10 marca 2022 r. w części dotyczącej opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozarolniczą działalnością jako wspólnik w spółkach komandytowych według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2022 r.

UZASADNIENIE

Dnia 10 marca 2022 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez Pana (...) o wydanie Interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustaw Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i w roku podatkowym 2022 rozlicza się z tej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dodatkowo wnioskodawca jest:

- wspólnikiem wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością-komandytariuszem w spółce komandytowej

- członkiem Rady Nadzorczej i pobiera wynagrodzenie z tytułu powołania.

W najbliższym czasie wnioskodawca planuje zostać komandytariuszem w kolejnej (lub kilku) spółce komandytowej. Wnioskodawca kieruje pytanie z jakich tytułów zobowiązany będzie opłacać składki zdrowotne po dołączeniu do kolejnej spółki komandytowej jako komandytariusz.

We własnym stanowisku w sprawie wnioskodawca wskazuje, że przychody z tytułu działalności prowadzonej Indywidualnie dla celów podatkowych traktowane są jako przychody z działalności gospodarczej i są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przychody ze spółek komandytowych nie są przychodami z działalności gospodarczej.

Mając to na względzie, wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie ona zobowiązany opłacać składkę zdrowotna odrębnie od:

1)

przychodów z działalności indywidualnej (ryczałt)-jedna składka liczona od postawy, której wysokość będzie zależeć od wysokości przychodów)

2)

działalności w formie udziału w spółkach komandytowych - jedna składka, niezależnie od ilości spółek komandytowych, w których Wnioskodawca będzie komandytariuszem (liczona od podstawy wymiaru stanowiącej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale.)

3)

przychodów z tytułu powołania do rady nadzorczej - składka liczona od wynagrodzenia wypłacanego z danej spółki.

Nie będzie za to zobowiązany do opłacania składki zdrowotnej z tytułu udziału w wieloosobowej spółkach z o.o.

Zgodnie z art. 82 ust. 4, 4a i 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: "Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5 (spółka cywilna, jawna, komandytowa, partnerska, jednoosobowa sp. z o.o.), składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki. Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo przedsiębiorców. Rodzajami działalności są:

1)

działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej;

2)

działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

3)

działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej; działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej;

si działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej."

Jednocześnie, zgodnie z informacją zamieszczoną w Poradniku zamieszonym na stronie ZUS "Polski Ład - Co się zmienia w przepisach dotyczących rozliczania składki zdrowotnej od 1 stycznia 2022 r.?" (str. 15): "Jeśli prowadzisz kilka rodzajów działalności, dla których stosujesz różne formy opodatkowania i dodatkowo prowadzisz działalność, z której przychody nie są przychodami z działalności gospodarczej (posiadasz udziały w spółce komandytowej, jednoosobowej spółce z o.o.) to dodatkowo obliczasz odrębną ("jedną") składkę od podstawy wymiaru w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale."

Powyższe prowadzi do wniosku, źe ww. przepis art. 82 ust. 4 stosuje się tylko do osób prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej sp. z o.o., które jednocześnie nie mają innych dochodów z działalności gospodarczej. Taka osoba płaci składkę osobno od każdej spółki. Jeśli jednak ubezpieczony takie inne dochody ma, to opłaca: (i) składkę od przychodów z DG (w zależności jaką formę opodatkowania wybrał) oraz (H) jedną składkę od nawet kilku spółek z ww. grupy (w tym spółek komandytowych). Powyższe wynika z art. 82 ust. 3, zgodnie z którym "Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2z lub 2za, uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności, z zastrzeżeniem ust. 4."

W związku z tym, w przypadku łączenia przychodu z działalności indywidualnej i przychodów z ww. spółek, Wnioskodawca opłaci następujące składki zdrowotne:

- jedną od przychodów z działalności Indywidualnej

- jedną z tytułu bycia komandytariuszem spółek komandytowych (niezależnie od ich liczby) -jedną składkę z tytułu powołania do rady nadzorczej.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców w części dotyczącej opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozarolniczą działalnością jako wspólnik w spółkach komandytowych według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2022 r. uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie Interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy). Natomiast w myśl art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad Obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z ogólną zasadą wskazaną w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 79a, art. 80, art. 82 i art. 242.

Jednocześnie zgodnie z art. 82 ust.l i ust. 2 ww. ustawy w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa wart. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. W przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

Zwrot "odrębny przychód" odnosi się do przychodu opodatkowanego odrębnie w ramach każdej z form podatkowych. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę kilku działalności składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy liczyć odrębnie dla każdej z form podatkowych, przy czym zgodnie z art. 82 ust. 2a i 2b ww. ustawy obliczając podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należy zsumować dochód w przypadku skali podatkowej, podatku liniowego oraz podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) lub przychód (w przypadku ryczałtu) dla każdej z poszczególnych form podatkowych.

Według art. 81 ust. 2za ustawy podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą wymienionych wart. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Innych niż wskazane w ust. 2, 2e i 2z, osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osobami, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od rfnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego. W takim przypadku należy więc obliczyć odrębną składkę na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty stanowiącej 100% przeciętnego wynagrodzenia.

W przedmiotowej sprawie znaczenie ma brak zastosowania art. 82 ust. 3 ustawy, który stanowi, że jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2z (osoby, które stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej) lub za (pozostałe osoby prowadzące działalność pozarolniczą wymienione w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, inne niż wskazane w ust. 2, 2e 1, 2z, osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osobami, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców), uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności, z zastrzeżeniem ust. 4. Przepis art. 82 ust. 4 przywołany również przez wnioskodawcę stanowi, że jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki. Znowelizowany art. 82 ust. 3 ustawy ma zastosowanie do osób wymienionych w art. 81 ust. 2z lub 2za, natomiast nie dotyczy osób uzyskujących przychody z działalności gospodarczej stosujących opodatkowanie na zasadach ogólnych (art. 81 ust. 2 ustawy) albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 81 ust. 2e). Tak więc obowiązek opłacenia wielokrotnej składki na ubezpieczenie zdrowotne od różnych rodzajów działalności występuje wyłącznie w przypadku osób, które nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej, a są jedynie wspólnikami w spółkach, o których mowa w art. 82 ust. 5, o ile przychody z tytułu uczestnictwa w tych spółkach nie są opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagą powyższe przepisy, stanowisko przedsiębiorcy uznać należy za prawidłowe w części dotyczącej opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, przez przedsiębiorcę w związku i prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozarolniczą działalnością jako wspólnik w spółkach komandytowych według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2022 r.,

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wniosku przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy i dnia 6 marca 2013 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuję, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia (...) marca 2013 r. Prawo przedsiębiorców, odwalanie do właściwego Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji,

Opublikowano: www.zus.gov.pl