DI/100000/43/310/2018 - Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/310/2018 Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy (...) prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą w przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2018 r., złożonym w dniu 7 marca 2018 r. dotyczącym dopuszczalności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Dnia 7 marca 2018 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) w (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 marca 2018 r., doręczonym w dniu 19 marca 2018 r.

Wnioskodawczyni na wstępie wniosku wskazała, że intencją złożonego wniosku jest prośba o wydanie indywidualnej interpretacji odnośnie prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia z tytułu rozpoczętej działalności gospodarczej do końca upływu 24 kalendarzowych miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności w sytuacji podjęcia współpracy z byłym pracodawcą.

Wnioskodawczyni w treści wniosku wskazała, że zakres czynności, które obecnie wykonuje na rzecz byłego na pracodawcy na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie jest tożsamy z czynnościami, które wykonywała na podstawie wcześniejszej umowy o pracę. Opis czynności wykonywanych w czasie trwania stażu podyplomowego i różnice pomiędzy czynnościami wykonywanymi obecnie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej zostały zawarte we wniosku z dnia 14 lutego 2018 r. Odmienność wykonywanych czynności wynika z charakteru uprzedniej formy zatrudnienia na stanowisku lekarza dentysty stażysty, jako niezbędnego etapu kształcenia zawodowego celem uzyskania pełni praw zawodu lekarza dentysty i prowadzenia samodzielnego wykonywania zawodu, umożliwiającego prowadzenie działalności gospodarczej w ramach indywidualnej praktyki stomatologicznej.

Wnioskodawczyni podkreśla, że podobne sytuacje ZUS Oddział w Gdańsku rozpatrywał pozytywnie, co zostało potwierdzone w wydanych interpretacjach kolejno z 7.0l.2015 r. (DI/100000/43/1302/2014) oraz 20 grudnia 2017 r. (DI/100000/43/1325/2017), który w identycznych sytuacjach potwierdzał prawo do skorzystania lekarza dentysty z niższych składek. Dodatkowo z podobnym problemem mierzyli się aplikanci, uzyskując uprawnienia radcy prawnego i świadcząc usługi na rzecz kancelarii, w której odbywali aplikację, na których korzyść orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 22 grudnia 2010 r. (sygn. akt III AUa 897/10).

Wobec powyższego wnioskodawczyni jest zdania, że spełnia warunki uprawniające do korzystania z preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez okres 24 miesięcy.

Mając na uwadze ww. oraz treść wniosku z dnia 14 lutego 2018 r. wnioskodawczyni zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji, czy spełnia warunki uprawniające do korzystania z tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez okres 24 miesięcy mając na uwadze zupełnie inny charakter czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mimo zatrudnienia na rzecz byłego pracodawcy.

Uzupełniając wniosek pismem z dnia 19 marca 2018 r., doręczonym w dniu 19 marca 2018 r. wnioskodawczyni wskazała, że pismo z dnia 7 marca 2018 r. z uiszczoną opłatą o wydanie pisemnej interpretacji opłaconą w dniu 6 marca 2018 r. należy potraktować jako nowy wniosek o wydanie interpretacji w trybie art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.).

Ponadto wnioskodawczyni wskazała, że w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej pod firmą (...) nie prowadziła innej pozarolniczej działalności, o której mowa w art. 8 ust. 6 i art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 z późn. zm.) tj.:

- nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;

- nie była twórcą ani artystą;

- nie prowadziła działalności w zakresie wolnego zawodu:

a)

w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

b)

z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; - nie była wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

- nie prowadziła publicznej lub niepublicznej szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub ich zespołu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949).

Wnioskodawczyni podkreśla, że zakres czynności, które wykonuje na rzecz byłego pracodawcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie jest tożsamy z czynnościami, które wykonywała na podstawie wcześniejszej umowy o pracę. Ich odmienność wynikała z charakteru ówczesnego zatrudnienia wnioskodawcy, stanowiącego etap doskonalenia zawodowego. Opis czynności w ramach umowy o pracę oraz różnice pomiędzy czynnościami w ramach prowadzenia działalności gospodarczej zostały wcześniej opisane.

Wobec powyższego wnioskodawczyni zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji, czy spełnia warunki uprawniające do korzystania z tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez okres 24 miesięcy mając na uwadze zupełnie inny charakter czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mimo zatrudnienia na rzecz byłego pracodawcy.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji, uznać należy za prawidłowe.

Przepis aut. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej, lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, zaś w ust. 2, że wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Zgodnie natomiast z art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Nadmienić w tym miejscu należy, iż w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Mocą niniejszej decyzji Zakład nie przyznaje natomiast jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego. Ocena stanowiska przedsiębiorcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanej przez przedsiębiorcę wykładni przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o kompletny opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zawarty w treści wniosku o wydanie _pisemnej interpretacji. Podkreślenia przy tym wymaga, iż procedując nad wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy wszczętej wniesieniem wniosku o wydanie pisemnej interpretacji, jak zauważono wyżej, zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wydając pisemną interpretację Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez wnioskodawczynię oświadczenia, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji w opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego bądź też poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu (np. w toku czynności kontrolnych) ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez wnioskodawczynię, obciąża jedynie przedsiębiorcę.

Zgodnie z art. 18a ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Powyższe, nie ma zastosowania do osób, które:

1.

prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;

2.

wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej (zgodnie z art. 18a ust. 2 ww. ustawy).

Prawa do deklarowania jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia nie nabędzie więc w świetle cytowanych wyżej przepisów m.in. osoba podejmująca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wykonująca na rzecz swego byłego pracodawcy czynności tożsame z tymi, które wchodziły w zakres jej obowiązków pracowniczych u tego pracodawcy, a także w sytuacji gdy w okresie ostatnich 60 m-cy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły jakąkolwiek pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1)

osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;

2)

twórcę i artystę;

3)

osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

a)

w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

b)

z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

4)

wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

5)

osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

Jednak należy podkreślić, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych poprzez wyliczenie zawarte w art. 8 ust. 6 pkt 2-5 odnosi się do innych form prowadzenia pozarolniczej działalności niż pozarolnicza działalność gospodarcza.

Z przepisu art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika uprawnienie do deklarowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która nie może być jednak niższa niż określone w tym przepisie minimum.

Wobec powyższego oraz oświadczenia wnioskodawczym, iż czynności, które wykonuje na rzecz byłego pracodawcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie są tożsame z czynnościami, które wykonywała na podstawie wcześniejszej umowy o pracę, a także że w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziła pozarolniczej działalności, stanowisko wnioskodawczyni w przedmiocie prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej należy uznać za prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy opisu stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.

Stosownie do art. l0a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w. Odwołanie

wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl