DI/100000/43/1455/2016 - Brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego prokurentowi spółki z o.o. ustanowionemu w drodze uchwały zarządu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 stycznia 2016 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/1455/2016 Brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego prokurentowi spółki z o.o. ustanowionemu w drodze uchwały zarządu.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.:Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku (...) z dnia 15 grudnia 2015 r. doręczonym dnia 21 grudnia 2015 r. w przedmiocie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego prokurentowi spółki z o.o. ustanowionemu w drodze uchwały zarządu spółki.

UZASADNIENIE

Dnia 21 grudnia 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż jest komplementariuszem spółki komandytowej (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w (...) ("Spółka Komandytowa"). Tym samym, wnioskodawca odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania Spółki Komandytowej (art. 102 Kodeksu spółek handlowych; "k.s.h."), prowadzi sprawy Spółki Komandytowej (art. 121 § 1 k.s.h.), a także reprezentuje Spółkę Komandytową w stosunku do osób trzecich (art. 117 k.s.h.).

Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki Komandytowej jest handel hurtowy artykułami szybko zbywalnymi, zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym. Spółka Komandytowa posiada infrastrukturę odpowiednią do tej działalności oraz zatrudnia pracowników posiadających niezbędną wiedzę biznesową w tym zakresie.

W związku z tym, iż wnioskodawca jako komplementariusz Spółki Komandytowej reprezentuje ją na zewnątrz, w szczególności wobec odbiorców i dostawców Spółki Komandytowej, a ze względu na znaczny rozmiar działalności Spółki Komandytowej zarząd wnioskodawcy nie jest w stanie wykonywać wszystkich obowiązków z tym związanych samodzielnie, wnioskodawca zamierza w roku 2016 powołać na prokurenta wnioskodawcy niektórych spośród pracowników Spółki Komandytowej, na zasadzie art. 1091 i następnych Kodeksu cywilnego ("k.c."). Będą oni reprezentowali wnioskodawcę, jako komplementariusza Spółki Komandytowej, wobec osób trzecich, w szczególności wobec dostawców i odbiorców Spółki Komandytowej. W wypadku, gdy wnioskodawca przyjmie zasadę reprezentacji łącznej wnioskodawcy, na zasadzie art. 1094 k.c. lub art. 205 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poszczególnym prokurentom mogą też być udzielane przez wnioskodawcę pełnomocnictwa do czynności określonego rodzaju, np. do zamawiania towarów, na zasadzie art. 98 i następnych K.C.

Z tytułu pełnionej funkcji, osoby powołane na prokurentów wnioskodawcy będą otrzymywały wynagrodzenia w stałej lub zmiennej wysokości określanej przez zarząd wnioskodawcy w formie uchwały, za okresy miesięczne lub dłuższe. Osoby te nie będą zatrudnione u wnioskodawcy ani na podstawie umowy o pracę, ani na podstawie umów cywilnoprawnych. W szczególności, wnioskodawca nie będzie zawierał z tymi osobami umów zlecenia, ani też umów o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym, wnioskodawca powziął wątpliwość, co do znaczenia przepisów art. 17 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1, art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 Ustawy SUS, a mianowicie: czy wnioskodawca będzie płatnikiem składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe (dalej "ubezpieczenia społeczne") za osoby powołane na prokurenta od wynagrodzeń tych osób otrzymanych z tytułu prokury.

Zdaniem wnioskodawcy nie będzie on płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne za osoby powołane na prokurenta od wynagrodzeń tych osób otrzymanych z tytułu prokury.

Wnioskodawca wskazuje, że żaden z przepisów Ustawy SUS, a w szczególności art. 6 ust. 1, art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 Ustawy SUS, nie przewidują objęcia ubezpieczeniami społecznymi osób powołanych na prokurenta od wynagrodzeń tych osób otrzymanych z tytułu prokury, w sytuacji przedstawionej wyżej w opisie zdarzenia przyszłego.

W konsekwencji, w opinii wnioskodawcy nie będzie on płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne za osoby powołane na prokurenta od wynagrodzeń tych osób otrzymanych z tytułu prokury, ani na zasadzie art. 17 ust. 1 Ustawy SUS, ani na żadnej innej podstawie.

Wnioskodawca zauważa, iż podobne stanowisko zajmowały też organy ZUS w interpretacjach indywidualnych, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku w interpretacji indywidualnej z dnia 22 października 2013 r., sygn. Dl/100000/451/1287/2013 oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 26 września 2014 r., sygn. Dl/100000/43/1096/2014, a także Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2014 r., sygn. WPI/200000/43/89/2014 oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 13 kwietnia 2015 r. sygn. WPI/200000/43/415/2015.

Podobne stanowisko zajął też np. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 5 marca 2008 r., sygn. III Aua 651/07.

Uzupełniając wniosek pismem z dnia 20 stycznia 2016 r. doręczonym dnia 22 stycznia 2016 r. wnioskodawca wskazał, iż:

1)

zakres czynności wynikający z powołania do funkcji prokurenta komplementariusza, jakim jest wnioskodawca, nie będzie pokrywał się z zakresem czynności wynikającym z zawartej ze spółką komandytową umowy o pracę,

2)

pełnienie funkcji prokurenta komplementariusza i świadczenie pracy w spółce komandytowej nie będzie odbywać się w tym samym czasie,

3)

wypłaty wynagrodzenia z tytułu prokury dokonywać będzie wnioskodawca a nie spółka komandytowa, to jest w opisanym przypadku istnieje rzeczywisty rozdział źródeł wynagradzania.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje.

Stanowisko wyrażone przez we wniosku o wydanie interpretacji w przedmiocie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego prokurentowi (...) spółki z o.o. ustanowionemu w drodze uchwały zarządu spółki uznać należy za prawidłowe.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Jednocześnie zgodnie z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

W rzeczonej sprawie powołanie do pełnienia funkcji prokurenta spółki z o.o. będącej komplementariuszem spółki komandytowej nastąpi na podstawie uchwały zarządu spółki z o.o. Ubezpieczeniom społecznym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlega obowiązkowo osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę w zamkniętym katalogu określonym w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Treść tego przepisu pozwala uznać, iż takie powołanie - bezumowne powierzenie pełnienia funkcji prokurenta nie stanowi samoistnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczenia. Dlatego też, w sytuacji przedstawionej we wniosku nie zaistnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia, które będzie otrzymywał prokurent za pełnienie swej funkcji gdyż, prokura sama w sobie stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa i nie rodzi obowiązków przewidzianych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Prokurenci wnioskodawcy będą zatrudnieni na umowę o pracę w spółce komandytowej, jednak wnioskodawca podkreślił całkowity rozdział istniejący pomiędzy świadczeniem pracy w spółce komandytowej, a pełnieniem na podstawie powołania funkcji prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością tak w zakresie czasu, zakresu czynności, jak i wypłacanego wynagrodzenia.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl