DI/100000/43/118/2022 - Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla członka zarządu powołanego do pełnienia tej funkcji na podstawie aktu powołania

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 kwietnia 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/118/2022 Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla członka zarządu powołanego do pełnienia tej funkcji na podstawie aktu powołania

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.), w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r., 423 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy złożonego dnia 25 stycznia 2022 r. dotyczącego ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla członka zarządu powołanego do pełnienia tej funkcji na podstawie aktu powołania uznaje za:

- za prawidłowe w części dotyczącej uwzględnienia wynagrodzenia przyznanego uchwałą wspólników,

- nieprawidłowe w części dotyczącej nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należności wypłacanych z tytułu podróży.

UZASADNIENIE

Dnia 25 stycznia 2022 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez (...) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 lutego 2022 r., doręczonym w dniu 25 lutego 2022 r. oraz pismem z dnia 28 marca 2022 r., doręczonym w dniu 29 marca 2022 r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że w od 1 stycznia 2022 r. uległa zmianie ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 66. ust. 1 pkt 35a obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Członek Zarządu Spółki pełni swoją funkcję na podstawie powołania i otrzymuje wynagrodzenie ustalone uchwałą Wspólników. Treść uchwały jest następująca: "Zgromadzenie wspólników uchwala: z dniem 1 stycznia 2016 r. ustala się wynagrodzenie z tytułu powołania w kwocie zł brutto. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży służbowych do wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167)...".

W związku z powyższym Wnioskodawca kieruje pytanie jak ustalić kwotę stanowiącą podstawę wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

We własnym stanowisku w sprawie Wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem podstawę do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota wynagrodzenia w wysokości zł. Natomiast wartość zwróconych kosztów podróży służbowych nie jest wynagrodzeniem, lecz zwrotem poniesionych wydatków związanych z pełnioną funkcją i dlatego nie wchodzi do podstawy tego ubezpieczenia i nie jest naliczana od niej składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Wnioskodawca swoje stanowisko opiera na zmienionym art. 81 ust. 8, który stanowi, że "Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla: lla) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania."

Uzupełniając wniosek pismem z dnia 23 lutego 2022 r., doręczonym w dniu 25 lutego 2022 r. Wnioskodawca wskazał, że wynagrodzenie Członka Zarządu ustalone uchwałą wspólników w wysokości zł stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). Należności wypłacane Członkowi Zarządu za podróże odbywane w ramach sprawowania funkcji pełnionej w zarządzie spółki stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o* podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2121 r. poz. 1128 z późn. zm.). Korzystają one ze zwolnienia od podatku zgodnie z warunkami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o p.d.o.f. dla świadczeń otrzymywanych przez osoby niebędące pracownikami (np. członków zarządu) z tytułu odbywanych przez nie podróży w lit. b). - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13. Art. 21 ust. 13. wskazuje, że przepis ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione: 1) w celu osiągnięcia przychodów, co w ww. przypadku zostało spełnione.

Z kolei uzupełniając wniosek pismem z dnia 28 marca 2022 r. Wnioskodawca wskazał, że we wniosku o wydanie interpretacji użyto sformułowania "podróże służbowe", a powinno być "podróże" (pierwsze dotyczy pracownika, a drugie osoby niebędącej pracownikiem). Zwrot kosztów podróży wypłacany przez Spółkę Członkowi Zarządu, który sprawuje swoją funkcję na podstawie powołania, stanowi dla niego przychód z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), który jest zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z warunkami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o p.d.o.f. dla świadczeń otrzymywanych przez osoby niebędące pracownikami (np. członków zarządu) z tytułu odbywanych przez nie podróży w lit. b). - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców dotyczącego ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla członka zarządu powołanego do pełnienia tej funkcji na podstawie aktu powołania uznaje za:

- za prawidłowe w części dotyczącej uwzględnienia wynagrodzenia przyznanego uchwała wspólników,

- nieprawidłowe w części dotyczącej nieuwzględnienia należności w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należności wypłacanych z tytułu podróży.

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy). Natomiast w myśl art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż zgodnie ze wskazaniami judykatury wydając interpretację organ nie ustanawia żadnej normy indywidualnej, lecz jedynie przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa, z których wynika obowiązek świadczenia składek na ubezpieczenia społeczne i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej, której zakres przedmiotowy jest zakreślony stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym przedstawionym przez pytającego we wniosku. Pełną wiedzę o stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym organ czerpie wyłącznie z wniosku uprawnionego podmiotu nie posiadając kompetencji do jego weryfikowania w oparciu o posiadane informacje czy gromadzony materiał dowodowy. W toku tego postępowania organ nie pełni roli kontrolnej, nie dokonuje oceny zachowania lub zaniechania przedsiębiorcy pod kątem jego prawidłowości. Poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu (np. w toku czynności kontrolnych) ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez Wnioskodawcę, obciąża jedynie przedsiębiorcę.

Jednoznaczny sposób ujęcia w art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przez ustawodawcę zakresu przedmiotowego wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, uniemożliwia Zakładowi wydanie interpretacji w sprawach dotyczących m.in. rozstrzygnięcia czy dany składnik wynagrodzenia stanowi przychód z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Jak stanowi art. 34 ust. 17 ustawy - Prawo przedsiębiorców, zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Dlatego też, Zakład wydając interpretację w danej sprawie poprzestaje na oświadczeniu Wnioskodawcy, iż wynagrodzenia, o których stanowi wniosek stanowią bądź nie stanowią przychodu w rozumieniu art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) osiągany przez osoby, niezależnie od-sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, traktując takie oświadczenie jako element opisu stanu faktycznego, zdarzenia przyszłego.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacania składek na ww. ubezpieczenie reguluje ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Na wstępie zaznaczyć należy, że ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.), tzw. Polski Ład, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r., wprowadziła zmiany do art. 66 ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegające objęciu w pkt 35a obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (są to m.in. członkowie zarządu, prokurenci).

Zgodnie z obecnym brzmieniem zmienionego art. 81 ust. 8 pkt 1la ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania.

Użyte przez prawodawcę w ww. przepisach wyrażenie "wynagrodzenie" należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego jako podstawę ustalenia obowiązków daninowych. Należy dodatkowo wskazać, że prawodawca powiązał sposób konkretyzacji obowiązku składowego ze sposobem powstawania obowiązków podatkowych, przy czym nie odesłał w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych do żadnego konkretnego źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, otrzymywane przez osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania "wynagrodzenie" nie należy zawężać do konkretnych przepisów ustaw podatkowych, tylko należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego.

Jednocześnie, w myśl art. 79 tej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna i wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Natomiast stosownie do art. 85 ust. 17a za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, składkę jako płatnik oblicza i pobiera z wynagrodzenia ubezpieczonego i odprowadza podmiot wypłacający wynagrodzenie. Wnioskodawca w przedmiotowym wniosku oraz pismach stanowiących jego uzupełnienie wskazał, że członek zarządu pełni swoją funkcję na podstawie aktu powołania i otrzymuje wynagrodzenie z tego tytułu ustalone Uchwałą Wspólników Spółki. Ponadto członkowi zarządu przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży. Wnioskodawca wskazał, że wypłacane wynagrodzenie oraz należności z tytułu podróży stanowią przychód tej osoby z tytułu działalności wykonywanej osobiście w myśl art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że ww. przychody stanowią podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne członka zarządu.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy opisu stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do właściwego Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. /

Opublikowano: www.zus.gov.pl