Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 lipca 2003 r.
Przychody z działalności wykonywanej osobiście.
Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie
DG/415-16/18/03

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie, na pisemne zapytanie Pani (...) z dnia 21.05.2003 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje:

Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny z którego wynika, że podatnik jako właściciel firmy i podmiot zlecający, zawarł umowę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na wykonywanie usług menedżerskich.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego nie nakładają obowiązku na zleceniodawcę pobierania jako płatnika zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na wykonywanie usług przez zleceniobiorcę w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Zleceniobiorca również zdaniem podatnika jako przedsiębiorca winien naliczać koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie stwierdza, że stanowisko to jest nieprawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego:

- art. 3 pkt 9) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

- art. 5a pkt 6), art. 10 ust. 1 pkt 2) i 3), art. 13 pkt 9), art. 22 ust. 2 i 9 pkt 5), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami);

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa źródła przychodów stanowiąc, iż są nimi:

- działalność wykonywana osobiście

- pozarolnicza działalność gospodarcza

Przychody z działalności wykonywanej osobiście zostały określone w art. 13 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozarolniczą działalnością gospodarczą zgodnie z art. 5a pkt 6) ustawy o podatku dochodowym jest natomiast działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 13.

Zgodnie z art. 3 pkt 9) ustawy - Ordynacja podatkowa działalnością gospodarczą jest każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, wykonywanie wolnego zawodu, a także każda inna działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców.

Przepis art. 13 pkt 9) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze. Wykonywanie zatem usług menedżerskich nie jest możliwe w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z uwagi na definicję pozarolniczej działalności gospodarczej zawartą w art. 5a pkt 6) powołanej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe podmiot zlecający wykonywanie usług menedżerskich na podstawie art. 41 ust. 1 obowiązany jest do pobierania jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wykonującemu usługi menedżerskie przysługują zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5) ustawy o podatku dochodowym koszty uzyskania w wysokości określonej w ust. 2 tego artykułu tj. w wysokości 0,25% kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 miesięcznie.

Opublikowano: www.izba-skarbowa.szczecin.pl