DE-3-337-408/CKW/2008 - Finansowanie przedszkola niepublicznego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 stycznia 2009 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej DE-3-337-408/CKW/2008 Finansowanie przedszkola niepublicznego.

Nawiązując do pisma z dnia 4 listopada br. w sprawie finansowania przedszkola niepublicznego w Józefowie, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień i informacji.

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.) przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej nie są uwzględnione środki na realizację zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych. Finansowanie przedszkoli publicznych oraz dotowanie przedszkoli niepublicznych jednostki samorządu terytorialnego realizują z dochodów własnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, tekst jedn. m.in. z udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Natomiast w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniane są środki naliczane na dzieci niepełnosprawne objęte wychowaniem przedszkolnym (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) i wykazane w systemie informacji oświatowej.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest dla poszczególnych JST w jednej kwocie w której nie wydziela się środków przeznaczonych na poszczególne zadania. O sposobie przeznaczenia subwencji ogólnej decydują - zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. ustawy - organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do przepisów art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli powinny być kalkulowane na poziomie nie niższym niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych na przedszkola publiczne.

Warunkiem otrzymania dotacji z budżetu gminy jest podanie organowi właściwemu do udzielenia dotacji informacji o planowanej liczbie wychowanków. Informację tę osoba prowadząca winna przekazać nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Należy dodać, że termin przedstawienia informacji o planowanej liczbie uczniów, został zastrzeżony w interesie jednostki samorządu terytorialnego, aby mogła ona zabezpieczyć środki na dotację dla placówki niepublicznej w budżecie roku następnego. Warunek ten nie został spełniony przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny "Sternik", które nie zgłosiło Gminie Józefów planowanej liczby uczniów do 30 września 2007 r. Gmina Józefów w swoim budżecie 2008 r. nie zabezpieczyła środków na dotacje dla przedszkola niepublicznego.

W opisanej sytuacji nie został spełniony ustawowy warunek umożliwiający dotowanie przedszkola niepublicznego w 2008 r., a tym samym nie wydaje się możliwe zastosowanie art. 90 ust. 2c ustawy dotyczącego pokrywania kosztów dotacji przez gminę której mieszkańcami są uczniowie uczęszczający do przedszkola niepublicznego.

Opublikowano: www.warszawa.rio.gov.pl