Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 grudnia 2008 r.
Ministerstwo Finansów
DD6/8213/306/SOH/08/PK-989/08
Pobieranie przez spółdzielnię odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności opłat eksploatacyjnych jako dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Zmiana Interpretacji Indywidualnej

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 29 listopada 2007 r., Nr ITBPB3/423-17b/07/MK przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w ten sposób, że stwierdza, iż stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "M." z siedzibą w C. (dalej: Spółdzielnia) przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczące zwolnienia od podatku dochodów z tytułu odsetek za opóźnienie opłat eksploatacyjnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

*

w części dotyczącej zwolnienia od tego podatku odsetek od nieterminowo dokonywanych opłat eksploatacyjnych związanych z lokalami mieszkalnymi - jest prawidłowe,

*

w części dotyczącej zwolnienia od tego podatku odsetek za zwlokę od nietermionowo dokonywanych opłat eksploatacyjnych związanych z lokalami użytkowymi -jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

We wniosku z dnia 3 września 2007 r. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, Spółdzielnia zadała pytanie, czy pobierane odsetki ustawowe za opóźnienie opłat eksploatacyjnych stanowią dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który podlega zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile dochód ten zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Zdaniem Spółdzielni dochody z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowo dokonywanych opłat eksploatacyjnych (dotyczących lokali mieszkalnych i lokali użytkowych) są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadku przeznacza ich na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; Dz. U. Nr 112, poz. 770), wydał w dniu 29 listopada 2007 r. interpretację indywidualną (Nr ITPB3/423- 17b/07/MK), w której stanowisko Spółdzielni, w tej kwestii, uznał za nieprawidłowe.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy otrzymywane przez Spółdzielnię należności z tytułu odsetek od nieterminowo dokonywanych opłat eksploatacyjnych, dotyczących zarówno lokali mieszkalnych jak i lokali użytkowych (nawet, jeżeli dochody z tych odsetek zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Spółdzielni) nie spełniają warunków określonych w powołanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym w całości podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważa, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej Minister Finansów może, z urzędu, zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów nieprawidłowe jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w części dotyczącej nieuznania dochodów Spółdzielni z tytułu odsetek od nieterminowo dokonywanych przez lokatorów lokali mieszkalnych opłat eksploatacyjnych za dochody związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W stanowisku tym prezentowany jest bowiem pogląd, że jedynie wpływy z opłat pobieranych od lokatorów mieszkań (czynszów) oraz pokrywane z nich koszty utrzymania lokali mieszkalnych, jak i pozostałych pomieszczeń przynależnych do nich oraz koszty ich zarządzania (administracji) stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Przez "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w ww. art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozumie się nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Do zasobów tych należą zatem, oprócz lokali mieszkalnych, także tego rodzaju pomieszczenia, jak np. garaże, strychy, klatki schodowe, pomieszczenia administracji osiedlowej oraz osiedlowe warsztaty konserwacyjno-remontowe. Związane z tego rodzaju lokalami, pomieszczeniami i urządzeniami przychody oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychodami tymi są zatem nie tylko czynsze (opłaty), ale także inne opłaty związane z tymi zasobami.

Nie można zatem uznać, ze dochody z tytułu odsetek od nieterminowo dokonywanych opłat eksploatacyjnych związanych z wykonywaniem przez Spółdzielnię gospodarki zasobami mieszkaniowymi nie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko takie zaprezentowane zostało w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 5 marca 2008 r., Nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82, zawierającej wyjaśnienia dotyczące stosowania art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W interpretacji tej wprost stwierdzono, że nie tylko czynsze (opłaty), ale również odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat stanowią kategorię przychodów osiąganych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Źródłem powstania odsetek za zwłokę są nieterminowo dokonywane opłaty dotyczące posiadanych przez Spółdzielnię zasobów mieszkaniowych. Naliczanie odsetek za zwłokę przez Spółdzielnię ma na celu zdyscyplinowanie lokatorów do terminowego ich uiszczania, a tym samym działania w tym zakresie związane są z prawidłowym gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni i ich utrzymaniem.

Właściwy jest więc pogląd Spółdzielni w części dotyczącej zaliczenia dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat eksploatacyjnych dotyczących lokali mieszkalnych do dochodów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

Tym samym niewłaściwe jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, nieuznające dochodów osiągniętych przez Spółdzielnię z tytułu odsetek za opóźnienie w regulowaniu opłat eksploatacyjnych dotyczących zasobów mieszkaniowych, za dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Osiągnięte dochody z powyższego tytułu, jako uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Niepodlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odsetki od nieterminowych wpłat opłat eksploatacyjnych od niezaliczanych do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni lokali użytkowych. W tej kwestii niewłaściwe jest stanowisko Spółdzielni, właściwe natomiast jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 53, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl