DD6/8213/275/KWW/08/PK-883 - Zwolnienie od podatku dochodów uzyskanych przez wspólnotę mieszkaniową z tytułu sprzedaży strychu zaadaptowanego na lokal mieszkalny.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 lipca 2009 r. Ministerstwo Finansów DD6/8213/275/KWW/08/PK-883 Zwolnienie od podatku dochodów uzyskanych przez wspólnotę mieszkaniową z tytułu sprzedaży strychu zaadaptowanego na lokal mieszkalny.

Zmiana Interpretacji Indywidualnej

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 25 lutego 2008 r., Nr ITPB3/423-237/07/PS, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w ten sposób, że stwierdza, iż stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych przez Wspólnotę Mieszkaniową z tytułu sprzedaży strychu zaadaptowanego na lokal mieszkalny - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

We wniosku z dnia 10 grudnia 2007 r. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, Wspólnota Mieszkaniowa zadała pytanie, czy przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości wspólnej, tj. strychu zaadaptowanego na lokal mieszkalny, jest przychodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a tym samym dochód z tego tytułu po przeznaczeniu na cele związane z utrzymaniem tych zasobów zwolniony będzie z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wspólnoty dochód ten stanowi dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p.). W przypadku zatem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem (np. remontem) tych zasobów, dochód ten zwolniony będzie od podatku dochodowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; Dz. U. Nr 112, poz. 770), wydał w dniu 25 lutego 2008 r. interpretację indywidualną (Nr ITPB3/423-237/07/PS), w której stanowisko Wspólnoty uznał za nieprawidłowe.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży strychu zaadaptowanego na lokal mieszkalny, nie jest przychodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a tym samym dochód z tego tytułu nie może być objęty zwolnieniem od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p.) Zdaniem Dyrektora Izby jedynie przychody pochodzące z czynszów (opłat) od zasobów mieszkaniowych spełniają to kryterium.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważa, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy jest nieprawidłowe. Prezentowany jest w nim bowiem pogląd, że jedynie czynsze i opłaty od lokali mieszkalnych, pomieszczeń, urządzeń wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zdaniem Dyrektora Izby przychody uzyskane z innego tytułu, np. ze sprzedaży strychu zaadoptowanego na cele mieszkaniowe, są przychodami uzyskanymi z pozostałej działalności gospodarczej, która nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p.).

Przez "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., rozumie się nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Do zasobów tych należą zatem, oprócz lokali mieszkalnych, także tego rodzaju pomieszczenia, jak np. garaże, strychy, klatki schodowe, pomieszczenia administracji osiedlowej oraz osiedlowe warsztaty konserwacyjno-remontowe.

Związane z tego rodzaju lokalami, pomieszczeniami, urządzeniami, przychody oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychodami tymi są zatem nie tylko czynsze (opłaty), ale także inne przychody związane z tymi zasobami.

Stanowisko takie prezentowane jest także w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 5 marca 2008 r., Nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82, zawierającej wyjaśnienia dotyczące art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p.)

Na zasoby mieszkaniowe składają się, co zostało powiedziane wyżej, nie tylko lokale mieszkalne, ale także znajdujące się w budynku mieszkalnym tego rodzaju pomieszczenia, jak piwnice, sutereny, strychy. Źródłem powstania przychodu ze sprzedaży strychu zaadoptowanego na lokal mieszkalny są zatem posiadane przez Wspólnotę Mieszkaniową zasoby mieszkaniowe. Zaadaptowany strych na lokal mieszkalny, mimo jego sprzedaży, nadal stanowi część zasobów mieszkaniowych wchodzących w skład budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej.

Właściwy jest więc pogląd Wspólnoty Mieszkaniowej, że przychód uzyskany ze sprzedaży strychu zaadaptowanego na lokal mieszkalny, jest przychodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, z tym, że przychód ten powstanie w dacie przeniesienia własności części wspólnej nieruchomości, wynikającej z aktu notarialnego na podstawie którego dokonano sprzedaży (art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p.). Z umowy przenoszącej własność nieruchomości (lokalu), sporządzonej w formie aktu notarialnego, wynika nie tylko niebudząca wątpliwości data czynności prawnej, lecz także to, że w wyniku tej czynności prawnej nastąpiło wydanie (nabywcy) lokalu we władanie, wraz z wszystkimi przysługującymi mu prawami w stosunku do tej rzeczy.

Niewłaściwe tym samym jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nieuznające przychodu osiągniętego przez Wspólnotę Mieszkaniową w wyniku sprzedaży zaadaptowanej na lokal mieszkalny części powierzchni strychowej, za przychód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Osiągnięty dochód z powyższego tytułu, jako uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów (np. na ich remont), podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p.).

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl