Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 października 2007 r.
Ministerstwo Finansów
DD4-033-0632/IDy/07/MB7-6724
Obowiązek podatkowy w Polsce w związku z emeryturą uzyskiwaną z Włoch.

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 21 czerwca 1985 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania (Dz. U. z 1989 r. Nr 62, poz. 374),

Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku dotyczącym obowiązku podatkowego w Polsce w związku z emeryturą uzyskiwaną z Włoch.

Uzasadnienie

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik od lipca 2004 r. przebywa na terytorium Polski.

Jednocześnie Podatnik uzyskuje emeryturę wypłacaną z Włoch z Instituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dellʼAmministracione Pubblica - Narodowy Zakład Zabezpieczenia dla Pracowników Administracji Publicznej (INPDAP) z tytułu wcześniejszego zatrudnieniu na Uniwersytecie w Palermo.

Od świadczenia tego potrącany jest podatek na terytorium Włoch.

Podatnik nie posiada żadnych powiązań osobistych oraz nie uzyskuje żadnych dochodów poza ww. emeryturą, ani z Polską ani z Włochami.

Żona Podatnika jest Polką, on sam jest obywatelem Włoch.

Podatnik zapytuje, czy bank w Polsce prawidłowo potrąca mu od tak uzyskiwanego dochodu podatek.

Zdaniem Podatnika, od ww. emerytury nie powinien być pobierany w Polsce podatek.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, zważono co następuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 2a ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy tez zgodnie z art. 4a ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Stosownie do art. 4 ust. 1 umowy z dnia 21 czerwca 1985 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza - z uwzględnieniem postanowień ustępów 2 i 3 tego artykułu - osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryteria o podobnym charakterze. Jednakże niniejsze określenie nie obejmuje osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko w zakresie dochodu ze źródeł położonych w tym Państwie.

Artykuł 3 ust. 1a ustawy stanowi, iż za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, Minister Finansów stwierdza, iż Podatnik podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Stosownie do art. 19 ust. 2 lit. a) umowy każda emerytura wypłacana bezpośrednio bądź z funduszy Umawiającego się Państwa lub jego jednostki politycznej, administracyjnej bądź władzy lokalnej każdej osobie fizycznej z tytułu usług, świadczonych na rzecz tego Państwa lub jednostki, lub władzy, będzie opodatkowana wyłącznie w tym Państwie.

Artykuł 19 ust. 2 lit. b) stanowi, iż taka emerytura będzie opodatkowana tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeśli osoba fizyczna jest obywatelem oraz ma stałe miejsce zamieszkania w tym Państwie.

Podatnik posiada obywatelstwo włoskie, zatem w stosunku do dochodu osiągane przez Podatnika z tytułu emerytury wypłacanej z Włoch przez INPDAP zastosowanie ma art. 19 ust. 2 lit. a) umowy. Oznacza to, iż ww. świadczenie uzyskiwane przez Podatnika z Włoch podlega opodatkowaniu wyłącznie na terytorium Włoch.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa, Minister Finansów postanawia, jak w sentencji.

Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji..

Odpowiedź nie jest wiążąca dla podatnika, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl