DD3/033/40/CRS/10/PK-220

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 8 kwietnia 2010 r. Ministerstwo Finansów DD3/033/40/CRS/10/PK-220

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 19 marca 2008 r., Nr ILPB1/415-254/07-4/AMN, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów, uznającą za prawidłowe stanowisko Spółki cywilnej (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.), uzupełniony w dniu 10 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika, gdyż stwierdza jej nieprawidłowość.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - działając na podstawie § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) - wydał w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 10 grudnia 2008 r., w którym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wskazał, że pracownikowi zostało naliczone wynagrodzenie brutto za styczeń 2006 r. w wysokości 515,19 zł i wynagrodzenie chorobowe w wysokości 1.101,70 zł. Wynagrodzenie zostało wypłacone w lutym 2006 r. Wnioskodawca podał, że w 2007 r. otrzymał decyzję ZUS, z której wynika, że wynagrodzenie chorobowe pracownika zostało zakwalifikowane jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

W związku z tym Wnioskodawca dokonał korekty deklaracji ZUS.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne została rozliczona następująco:

* od podstawy 1.520,50 zł naliczono składkę w wysokości 133,04 zł (1.520,50 zł x 8,75%),

* od podstawy 418,80 zł naliczono składkę w wysokości 36,65 zł (418,80 zł x 8,75%).

Z powodu błędnego przyjęcia wysokości podstawy wymiaru składek kwota nadpłaty wynosi: 96,39 zł (133,04 zł - 36,65 zł).

Od zaliczki na podatek dochodowy odliczono składkę zdrowotną w wysokości 117,84 zł (1.520,50 zł x 7,75%), a należało odliczyć 32,46 zł (418,80 zł x 7,75%). W związku z tym kwota podatku za 2006 r. została zaniżona o 85,38 zł (117,84 zł - 32,46 zł).

Po sporządzeniu korekty dokumentu rozliczeniowego za luty 2006 r. i przesłaniu do ZUS na koncie powstała nadpłata w wysokości 96,39 zł.

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o zwrot nadpłaty.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Jaką kwotę należy zwrócić pracownikowi - różnicę wynikającą z rozliczenia składki zdrowotnej 8,75% (tekst jedn. 96,39 zł) czy 7,75% (tekst jedn. 85,38 zł).

2.

Czy kwota zwrócona pracownikowi powinna zostać opodatkowana zgodnie ze skalą podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązującą w miesiącu wypłaty.

3.

Czy należy złożyć korektę deklaracji PIT-4 za luty 2006 r., oraz PIT-11 za 2006 rok.

4.

Jak wykazać należny pracownikowi zwrot w deklaracji PIT-11 w 2007 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, należy zwrócić pracownikowi kwotę 85,38 zł (kwota wynikająca z różnicy składki zdrowotnej 7,75%).

Zwróconą kwotę należy opodatkować zgodnie ze skalą podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązującą w miesiącu wypłaty.

Nie należy dokonywać korekty deklaracji PIT-4 za luty 2006 r. i deklaracji PIT-11 za 2006 r.

Zwróconą kwotę należy doliczyć do przychodu pracownika w pozycji 34, a obliczony podatek w pozycji 37 deklaracji PIT-11 za 2007 rok.

W interpretacji z dnia 19 marca 2008 r., Nr ILPB1/415-254/07-4/AMN, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów, uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz obowiązujących przepisów prawa Minister Finansów stwierdza, co następuje.

Zgodnie z obowiązującym w 2006 r. brzmieniem art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przy czym obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie w myśl art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy (w brzmieniu obowiązującym w 2007 r.), w przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, podatnik jest obowiązany doliczyć odpowiednio do dochodu lub podatku, obliczonego zgodnie z art. 27 albo art. 30c, kwoty uprzednio odliczone.

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

W świetle powyższego należy podkreślić, że sytuacja zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, została wprost unormowana w art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy.

Jak wynika z tego przepisu, w przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne to podatnik (pracownik) obowiązany jest doliczyć do podatku kwoty uprzednio odliczone i dokonuje tego w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym składka została mu zwrócona.

Stąd też należy wyjaśnić, że w analizowanym stanie faktycznym rola płatnika sprowadza się co do zasady jedynie do pośredniczenia w wypłacie na rzecz pracownika całej kwoty przekazanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (wyjątek stanowi sytuacja, gdy płatnik - na podstawie oświadczenia podatnika, złożonego przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym - dokonuje rocznego obliczenia podatku, wówczas to na płatniku ciąży obowiązek doliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne zwróconych za jego pośrednictwem - art. 37 ust. 1 i ust. 1a pkt 5 ustawy).

Z tych względów zwrócone, nienależne składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stanowią przychodu pracownika ze stosunku pracy i nie są wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11.

Płatnik nie dokonuje również korekty miesięcznej deklaracji PIT-4 za luty 2006 r. oraz imiennej informacji PIT-11 za 2006 r., gdyż formularze te mają odzwierciedlać stan faktyczny, a więc wysokość pobranych przez płatnika składek, a nie wysokość składek należnych (zatem w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, wyrażone w przedmiotowej interpretacji indywidualnej, jest prawidłowe).

W świetle powyższych ustaleń należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 19 marca 2008 r., Nr ILPB1/415-254/07-4/AMN, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość w zakresie określenia obowiązków płatnika z tytułu zwrotu pracownikowi nadpłaconej składki zdrowotnej.

Zmieniona interpretacja indywidualna dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 27 listopada 2007 r. i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji, tj. w dniu 19 marca 2008 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl