DD3/033/176/KDJ/10/DD-1000

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 23 listopada 2010 r. Ministerstwo Finansów DD3/033/176/KDJ/10/DD-1000

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 20 lipca 2010 r., Nr IBPB II/1/415-442/10/HK wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w imieniu Ministra Finansów, uznającą stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 20 kwietnia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z tytułu stypendiów stażowych i szkoleniowych wypłacanych od 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, za:

1.

nieprawidłowe w odniesieniu do dochodów, których źródłem finansowania są środki z budżetu Unii Europejskiej,

2.

prawidłowe w odniesieniu do dochodów, których źródłem finansowania jest Fundusz Pracy i środki z budżetu krajowego

gdyż stwierdza jej nieprawidłowość.

UZASADNIENIE

Dnia 20 lipca 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając - na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 20 kwietnia 2010 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wypłaca od stycznia 2010 r. stypendia stażowe i szkoleniowe z projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL oraz od marca 2010 r. z projektu konkursowego w ramach projektu Poddziałania 6.1.1. Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania Funduszem Społecznym - (pismo z dnia 9 kwietnia 2010 r.) wynika, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wszystkie świadczenia wypłacane uczestnikom projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako pomoc są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych i w związku z tym, że ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń w ramach powyższego zwolnienia w zależności od źródła finansowania projektu, zwolnienie dotyczy również świadczeń, które są finansowane z Funduszu Pracy.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytania:

1.

czy podlegają opodatkowaniu stypendia stażowe i szkoleniowe wypłacane w ramach projektu systemowego Poddziałanie 6.1.3 PO KL, którego źródłem finansowania jest Fundusz Pracy.

2.

czy podlegają opodatkowaniu stypendia stażowe wypłacane w ramach projektu konkursowego Poddziałanie 6.1.1 PO KL, którego źródłem finansowania są środki zarówno z budżetu krajowego jak i budżetu Unii Europejskiej.

Dokonując oceny prawnej stanu faktycznego Wnioskodawca uznał, iż ww. stypendia nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów, w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznał za nieprawidłowe w odniesieniu do stypendiów stażowych i szkoleniowych, których źródłem finansowania są środki z budżetu Unii Europejskiej, a prawidłowe w odniesieniu do stypendiów stażowych i szkoleniowych, których źródłem finansowania jest Fundusz Pracy i środki z budżetu krajowego. Stanowisko to uzasadnił w następujący sposób.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca wypłaca od 2010 r. stypendia stażowe i szkoleniowe z projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projektu konkursowego w ramach projektu Poddziałania 6.1.1 tego Programu.

Dnia 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w spawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności) i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono przepis art. 21 ust. 1 pkt 137, w myśl którego zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 24 września 2009 r., ilekroć jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, tj.:

* środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;

* niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:

* Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,

* Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,

* Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,

* środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:

* Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",

* Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,

* Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego) - wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, iż stypendia stażowe i szkoleniowe otrzymywane w 2010 r. przez osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (uczestników projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego, będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale tylko w części finansowanej ze środków unijnych.

Reasumując, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, iż stypendia stażowe i szkoleniowe wypłacane od 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w części finansowanej ze środków otrzymanych przez Wnioskodawcę z budżetu Unii Europejskiej są objęte zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym zakresie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Natomiast świadczenia w postaci stypendiów szkoleniowych bądź stypendiów stażowych (jeżeli w istocie nie są finansowane ze środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), wypłacane od 2010 r. z Funduszu Pracy i w części wypłaconej z budżetu krajowego nie są objęte zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał za prawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Za niezgodne z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, uznające, że stypendia stażowe i szkoleniowe otrzymane w 2010 r. przez osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, będące uczestnikami projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), finansowanego z udziałem środków europejskich, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lica 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", jedynie w części finansowanej ze środków unijnych.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Wnioskodawca wypłaca od stycznia 2010 r. stypendia stażowe i szkoleniowe z projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL, którego źródłem finansowania jest Fundusz Pracy oraz od marca 2010 r. z projektu konkursowego w ramach projektu Poddziałania 6.1.1 PO KL, którego źródłem finansowania są zarówno środki z budżetu krajowego jak i budżetu Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Podkreślić należy, iż od dnia 1 stycznia 2010 r. katalog zwolnień przedmiotowych określony w art. 21 ustawy został m.in. rozszerzony o pkt 137, na podstawie którego zwolnieniem od podatku objęte zostały środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

Do środków europejskich, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych zaliczono m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych.

Jak wielokrotnie podkreślał w swym orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny, "zwolnienia nie stanowią uznanego przez ustawodawcę standardu prawnego lecz są ustawowym wyjątkiem od zasady powszechności i równości obowiązków podatkowych" (orzeczenie TK z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. akt K. 26/97). Stąd należy je interpretować ściśle, tj. bez stosowania wykładni rozszerzającej, ani zawężającej.

Dlatego też, wbrew stanowisku wyrażonemu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, który zastosował zawężającą wykładnię powyższego zwolnienia przedmiotowego, stypendia stażowe i szkoleniowe wypłacone w 2010 r. uczestnikom projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z udziałem środków europejskich, korzystają w całości ze zwolnienia od podatku na podstawie cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy.

Z kolei, jeżeli stypendia stażowe i szkoleniowe wypłacane z Funduszu Pracy są realizowane bez udziału środków europejskich, to oznacza, że nie spełniają warunku określonego w powyższej regulacji, dotyczącego udziału środków europejskich w pomocy udzielanej uczestnikom projektu, w związku z tym nie korzystają z przewidzianego w nim zwolnienia od podatku.

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego należało, z urzędu, zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl