DD3/033/175/KDJ/10/PK-1198

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 23 listopada 2010 r. Ministerstwo Finansów DD3/033/175/KDJ/10/PK-1198

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 1 września 2010 r., Nr IBPB II/1/415-557/10/AŻ wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w imieniu Ministra Finansów, uznającą stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 28 maja 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu stypendiów stażowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za nieprawidłowe, gdyż stwierdza jej nieprawidłowość.

UZASADNIENIE

Dnia 1 września 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając - na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 28 maja 2010 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (Beneficjent projektu) podpisał umowę z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Instytucja pośrednicząca) na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Rozwój Uniwersytetu (...) szansą dla regionu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni". Zadanie 5 projektu przewiduje szkolenia, płatne staże dla studentów i absolwentów Uniwersytetu. Realizacja staży zawodowych odbywa się w wyniku podpisania trójstronnych umów pomiędzy:

1.

zakładem pracy, w którym absolwent odbywa staż zawodowy,

2.

Wnioskodawcą, dokonującym wypłat za pracę na stażu zawodowym,

3.

studentem lub absolwentem odbywającym staż zawodowy (beneficjent ostateczny projektu).

Studenci albo absolwenci otrzymują stypendia stażowe płatne przez projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Stypendia te są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz nalicza się składki na ubezpieczenie społeczne przy wypłacie dokonywanej przez Wnioskodawcę.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwalnia środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne nakłada art. 6 ust. 1 pkt 9e ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Osoby pobierające świadczenia pieniężne (stypendium stażowe) podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie podlegają temu obowiązkowi z innego tytułu - art. 66 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytania:

1.

czy w świetle zmiany od dnia 1 stycznia 2010 r. i treści art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca nadal powinien dokonywać potrąceń zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń pieniężnych (stypendiów stażowych) wypłacanych w ramach programu finansowanego przy współudziale środków europejskich.

2.

jak należy rozumieć pojęcia: "środki finansowe z udziałem środków europejskich", świadczenia rozumianego jako "pomoc" oraz "uczestnik projektu".

3.

czy w przypadku konieczności naliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu, jeżeli tak to w jakiej wysokości.

4.

czy należy pomniejszyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych o miesięczną ulgę.

Dokonując oceny prawnej stanu faktycznego Wnioskodawca uznał, iż ww. stypendia stażowe wypłacane uczestnikom projektu winny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bez potrącania kosztów uzyskania przychodów oraz ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ ustawa ta nie wymienia kosztów uzyskania przychodu od stypendiów stażowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów, w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznał za nieprawidłowe, co następująco uzasadnił.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca (beneficjent projektu) podpisał umowę z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (instytucja pośrednicząca) na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Rozwój Uniwersytetu (...) szansą dla regionu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

* Priorytet IV: "Szkolnictwo wyższe i nauka"

* Działanie 4.1: "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy",

* Podddziałanie 4.1.1: "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni".

Studenci lub absolwenci otrzymują stypendia stażowe płatne przez projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Dnia 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności) i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono przepis art. 21 ust. 1 pkt 137, w myśl którego zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 24 września 2009 r., ilekroć jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, tj.:

* środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;

* niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:

* Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,

* Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,

* Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,

* środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:

* Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",

* Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,

* Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego) - wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważył, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, iż w sytuacji gdy stypendia stażowe są otrzymywane w 2010 r. przez studentów i absolwentów (uczestników projektu Poddziałania 4.1.1) jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, to korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 137 objęci są bowiem ostateczni odbiorcy w tym przypadku będą to studenci i absolwenci odbywający staż zawodowy, im zatem będzie udzielona pomoc w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. To oznacza, iż Wnioskodawca jako płatnik nie jest obowiązany do naliczenia, poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy oraz do sporządzenia imiennych informacji.

Reasumując Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, iż stypendia stażowe wypłacane studentom i absolwentom odbywającym staż zawodowy od 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w części finansowanej ze środków otrzymanych przez Wnioskodawcę z budżetu Unii Europejskiej są objęte zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stan faktycznego stwierdzam, co następuje:

Za niezgodne z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, uznające, że stypendia stażowe otrzymane w 2010 r. przez studentów i absolwentów, będących uczestnikami projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), finansowanego z udziałem środków europejskich, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", jedynie w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Wnioskodawca jest beneficjentem projektu "Rozwój Uniwersytetu (...) szansą dla regionu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednym z zadań projektu jest organizacja płatnych staży zawodowych dla studentów i absolwentów. Ze środków projektu stażystom wypłacane są stypendia stażowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. katalog zwolnień przedmiotowych określony w art. 21 ustawy został m.in. rozszerzony o pkt 137, na podstawie którego zwolnieniem od podatku objęte zostały środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Do środków europejskich, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych zaliczono m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego).

Jak słusznie zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, powyższym zwolnieniem objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. W rozpatrywanej sprawie uczestnikami projektu są studenci i absolwenci, do nich bowiem skierowana jest pomoc w postaci stypendiów stażowych.

Z kolei, użyte w powyższym przepisie pojęcie "z udziałem środków europejskich" należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Jak wielokrotnie podkreślał w swym orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny, "zwolnienia nie stanowią uznanego przez ustawodawcę standardu prawnego lecz są ustawowym wyjątkiem od zasady powszechności i równości obowiązków podatkowych" (orzeczenie TK z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. akt K. 26/97). Stąd należy je interpretować ściśle, tj. bez stosowania wykładni rozszerzającej, ani zawężającej.

Zatem, wbrew stanowisku wyrażonemu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, który zastosował zawężającą wykładnię powyższego zwolnienia przedmiotowego, stypendia stażowe wypłacone od 1 stycznia 2010 r. uczestnikom projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z udziałem środków europejskich korzystają w całości ze zwolnienia od podatku na podstawie cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy. W związku z powyższym rozstrzyganie kwestii zawartych w pytaniach 3 i 4 wniosku, stało się bezprzedmiotowe.

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego należało, z urzędu, zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl