DD2/0553/30/MWJ/10/BMI3-743, Obowiązki podatnika w przypadku utraty prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów... - OpenLEX

DD2/0553/30/MWJ/10/BMI3-743 - Obowiązki podatnika w przypadku utraty prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz według 19% stawki podatku.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 października 2010 r. Ministerstwo Finansów DD2/0553/30/MWJ/10/BMI3-743 Obowiązki podatnika w przypadku utraty prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz według 19% stawki podatku.

W związku z wystąpieniem z dnia 11 października 2010 r. Pani (...) z redakcji (...), Departament Podatków Dochodowych uprzejmie informuje, że obowiązki podatnika w przypadku utraty prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych określają przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zwanej dalej ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z kolei przesłanki utraty prawa do opodatkowania według 19% stawki podatku uregulowane zostały w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi - chyba że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach, przez który rozumie się podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany przy zastosowaniu podstawy obliczenia podatku, o której mowa w art. 26 ustawy, i skali, o której mowa w art. 27 ustawy.

W myśl art. 9a ust. 3 ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania według 19% stawki podatku, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania według 19% stawki i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W praktyce może wystąpić sytuacja, w której podatnik osiąga równocześnie przychody z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie, dla których wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, i jako wspólnik np. spółki jawnej, z której dochody opodatkowuje według 19% stawki podatku na podstawie art. 30c ustawy.

Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie nie oznacza utraty prawa do opodatkowania według 19% stawki podatku dla dochodów z działalności prowadzonej w innej formie prawnej, np. w spółce jawnej.

Powyższe nie narusza regulacji zawartych w art. 9a ust. 5 ustawy, zgodnie z którym, jeżeli podatnik:

1)

prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,

2)

jest wspólnikiem spółek niemających osobowości prawnej

- wybór sposobu opodatkowania, według 19% stawki podatku, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2011/1/20-21