DD2/033/95/KBF/09/PK-469

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 października 2009 r. Ministerstwo Finansów DD2/033/95/KBF/09/PK-469

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister Finansów zmienia, z urzędu, interpretację indywidualną z dnia 10 października 2007 r., Nr IBPB2/415-13/07/JG, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w imieniu Ministra Finansów na wniosek Pana P.D. z dnia 20 lipca 2007 r., uzupełniony w dniu 14 sierpnia 2007 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia (zamiany) lokalu mieszkalnego, gdyż stwierdza jej nieprawidłowość.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 10 października 2007 r. w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia (zamiany) lokalu mieszkalnego. Interpretacja wydana została na wniosek Pana P.D. z dnia 20 lipca 2007 r., uzupełniony w dniu 14 sierpnia 2007 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż w dniu 18 lipca 2007 r. Wnioskodawca nabył w drodze umowy darowizny lokal mieszkalny, położony w K. Pan P.D. zamierza przedmiotowy lokal zamienić na większy lokal mieszkalny.

W związku z tym Wnioskodawca zadał pytanie, czy "będzie płacił podatek za zamianę darowanego mieszkania".

Zdaniem Pana P.D., "nie powinien płacić podatku za zamianę darowanego mieszkania", z uwagi na to, że zamiana przedmiotowego mieszkania na większe nie ma na celu przysporzenia korzyści materialnej, a jedynie poprawę sytuacji mieszkaniowej rodziny.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, na wniosek Pana P.D., interpretację indywidualną Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe i stwierdził, iż zamiana nieruchomości lub prawa do lokalu mieszkalnego stanowi źródło przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeżeli zamiana ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem okres dwunastomiesięcznego zameldowania, o którym mowa w powołanym przepisie, może być liczony najwcześniej od dnia nabycia na własność lokalu mieszkalnego, tj. w przedmiotowej sprawie dopiero od daty kiedy została dokonana darowizna mieszkania na rzecz Wnioskodawcy.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy (art. 603 Kodeksu cywilnego). Jak stanowi art. 604 Kodeksu cywilnego do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Stosownie do art. 30e ust. 1 i 2 ustawy podatek dochodowy od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie (art. 30e ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r.).

Jednakże art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.) stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

* jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 21 ust. 21 ustawy w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.).

Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków (art. 21 ust. 22 ustawy w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.). Oznacza to, że jeżeli odpłatnie zbyta nieruchomość lokalowa należała do majątku małżonków objętego wspólnością ustawową, to warunek zameldowania na pobyt stały w tej nieruchomości przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia dotyczy obojga małżonków.

Zaznaczyć należy, iż rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (Dz. U. Nr 59, poz. 361) termin do złożenia oświadczenia, określony w art. 21 ust. 21 ustawy, został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2008 r., jeżeli przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych uzyskane zostały przez podatnika w 2007 r., natomiast do 30 kwietnia 2009 r., jeżeli przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych uzyskane zostały w 2008 r.

Uwzględniając powyższe, podkreślenia wymaga, iż w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy nie określono daty, od której należy liczyć okres zameldowania, ani nie uzależniono tego okresu, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do budynku lub lokalu. W związku z tym, aby podatnik mógł skorzystać z określonego w powołanym przepisie zwolnienia przedmiotowego wystarczy, że wykaże, iż w zbywanym budynku lub lokalu był zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia i złoży stosowne oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym w terminie określonym w powołanych przepisach.

Z uwagi na to, iż Wnioskodawca nie podał we wniosku, czy w przedmiotowym lokalu był zameldowany na pobyt stały, a jeżeli tak - to przez jaki okres, nie jest możliwe jednoznaczne uznanie, iż w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Panu P.D. przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej.

Jednakże należy stwierdzić, iż przychód z odpłatnego zbycia (zamiany) lokalu mieszkalnego będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy pod warunkiem, że w przypadku odpłatnego zbycia (zamiany) tego lokalu Wnioskodawca wykaże, iż był w nim zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą odpłatnego zbycia (zamiany) oraz złoży stosowne oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym w terminie określonym w powołanych przepisach.

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego należało, z urzędu, zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość, polegającą na stwierdzeniu, że okres dwunastomiesięcznego zameldowania, o którym mowa art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być liczony najwcześniej od dnia nabycia na własność lokalu mieszkalnego, tj. w przedmiotowej sprawie dopiero od daty kiedy została dokonana darowizna mieszkania na rzecz Wnioskodawcy.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, że oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych po dniu 31 grudnia 2008 r. z odpłatnego zbycia budynku lub lokalu mieszkalnego, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., podatnik składa w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 209, poz. 1316).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl