DD2/033/271/BRT/09/PK-73

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 czerwca 2010 r. Ministerstwo Finansów DD2/033/271/BRT/09/PK-73

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister Finansów zmienia, z urzędu interpretację indywidualną z dnia 6 października 2009 r., nr IPPB1/415-533/09-2/JB, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów stwierdzając, że przedstawione w niej stanowisko dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na inną nieruchomość - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 6 października 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając - na podstawie § 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony dnia 17 lipca 2009 r. Interpretacja ta stanowiła odpowiedź na pytanie zawarte we wniosku do przedstawionego następującego zdarzenia przyszłego:

"29 lipca 2005 r. na podstawie umowy w formie aktu notarialnego wraz z mężem nabyłam mieszkanie, które sprzedaliśmy 3 grudnia 2007 r.

Zgodnie z wymaganiami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., złożyliśmy w ciągu 14 dni od aktu sprzedaży oświadczenie o przeznaczeniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania na tzw. inne cele mieszkaniowe. Przed dniem sprzedaży mieszkania zaciągnęliśmy kredyt bankowy na zakup innego mieszkania (umowa zawarta w 2004).

Odsetki od tego kredytu odliczaliśmy od podstawy opodatkowania w zeznaniach za lata 2005-2007. Kredyt został spłacony w całości w grudniu 2007 r.

W czerwcu 2009 r. znaleźliśmy zeznanie roczne męża za 1998 r., z którego wynikało ze odliczył On wydatki poniesione na zakup gruntu przeznaczonego pod budowę. Ten fakt nie dawał nam uprawnienia do ulgi odsetkowej, dlatego w dniu 15 czerwca 2009 r. złożyliśmy we właściwym urzędzie skarbowym skorygowane zeznania roczne za lata 2005-2007 i zapłaciliśmy należny podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Rozliczenie dotyczące sposobu wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania zamierzamy złożyć w listopadzie 2009 r."

Wnioskodawczyni do przedstawionego zdarzenia przyszłego zadała pytanie w brzmieniu:

Czy w opisanej sytuacji przychody ze sprzedaży mieszkania w części wydatkowanej w okresie 2 lat od sprzedaży na spłatę kredytu hipotecznego wraz z odsetkami zaciągniętego na nabycie innego mieszkania są wolne od 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni przedstawiła stanowisko:

"W mojej ocenie w przypadku skorygowania zeznań rocznych za lata 2005-2007 i zwróceniu nienależnej ulgi odsetkowej wraz z odsetkami za zwłokę podatnikowi przysługuje zwolnienie z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych ze sprzedaży mieszkania w części wydatkowanej na spłatę kredytu, a także odsetek od kredytu zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu.

Jednocześnie skorzystanie z odliczenia za rok podatkowy 1998 wydatków poniesionych na zakup gruntu pod budowę nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na opisanych zasadach.

Zgodnie z art. 81 ustawy - Ordynacja podatkowa, jeżeli podatnik dokona korekty zeznań podatkowych za lata, w których korzystał z odliczeń mieszkaniowych, oraz ureguluje zaległe zobowiązania podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę będzie to traktowane, jak niekorzystanie z ww. ulg. W tym stanie składając rozliczenie środków ze sprzedaży mieszkania w listopadzie 2009 podatnik faktycznie nie będzie korzystał z ulg podatkowych, bowiem poniósł wcześniej finansowe konsekwencje związane z zapłaceniem w latach ubiegłych niższego podatku.".

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawczyni uznał za nieprawidłowe, stwierdzając, iż: "ze zwolnienia na podstawie zacytowanego art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ma prawo skorzystać podatnik, który w chwili dokonania spłaty kredytu i odsetek od kredytu dysponował przychodem ze sprzedaży nieruchomości oraz nie korzystał lub nie korzysta z ulgi odsetkowej na podstawie obowiązującego do końca 2006 r. art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy dopiero po skorygowaniu zeznania podatkowego za lata, w których podatnik korzystał z przedmiotowej ulgi i wpłacie podatku wraz z odsetkami za zwłokę, podatnik ma prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy, czyli ze zwolnienia od podatku kwot uzyskanych ze zbycia mieszkania, przeznaczonych na spłatę kredytu wraz z odsetkami.

Reasumując z uwagi na fakt, że korekty zeznań podatkowych za lata 2005-2007, a tym samym zwrotu należnego podatku wynikającego z ulgi wraz z odsetkami za zwłokę Wnioskodawczyni dokonała w dniu 15 czerwca 2009 r., natomiast spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na sprzedane w dniu 3 grudnia 2007 r. mieszkanie nastąpiła w grudniu 2007 r. to przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu hipotecznego nie będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.".

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył co następuje.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Przepis ten nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. (art. 21 ust. 2a ustawy).

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.), zwolnienie to znajduje zastosowanie do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i niektórych praw majątkowych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że nabycie przez Wnioskodawczynię wraz z mężem lokalu mieszkalnego nastąpiło w 2005 r. Odpłatne zbycie tego lokalu w dniu 3 grudnia 2007 r. czyli przed upływem 5 lat licząc od końca roku podatkowego w którym nastąpiło ich nabycie, skutkuje powstaniem źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego w części przeznaczonej na spłatę kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na nabycie lokalu mieszkalnego. Ze stanu faktycznego wynika bowiem, że w dniu 15 czerwca 2009 r. skorygowano zeznania podatkowe za lata 2005-2007 w których wykazano, na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., tzw. ulgę odsetkową. Korekta zeznań podatkowych za lata 2005-2007 w wyniku której "zrezygnowano" z tzw. ulgi odsetkowej i zapłacono należny podatek wraz z odsetkami powoduje, że wyeliminowana została przesłanka negatywna z art. 21 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., do zastosowania zwolnienia przedmiotowego dla przychodów uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. Bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia przedmiotowego pozostaje fakt, że korekta zeznań za lata 2005-2007 dokonana została później niż wydatkowanie przychodu ze sprzedaży na spłatę kredytu mieszkaniowego, skoro korekta zeznań została dokonana w "dwuletnim" okresie od dnia sprzedaży.

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego należało, z urzędu, zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2008 r. i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl