DC-TR-8610/5080-5/2328/AD/02 - Zasady postępowania w przypadku opóźnionego dostarczenia towarów przewożonych w ramach wspólnej procedury tranzytowej do granicznego urzędu celnego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 czerwca 2002 r. Ministerstwo Finansów DC-TR-8610/5080-5/2328/AD/02 Zasady postępowania w przypadku opóźnionego dostarczenia towarów przewożonych w ramach wspólnej procedury tranzytowej do granicznego urzędu celnego.

W związku z faktem, iż zdarzają się przypadki dostarczania po terminie określonym w polu D kart zgłoszenia tranzytowego do urzędów celnych granicznych towarów przewożonych w ramach wspólnej procedury tranzytowej i wątpliwościami tych urzędów co do zasadności wyrażania zgody na kontynuację przewozu, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Według informacji uzyskanej w tej sprawie z Dyrekcji Generalnej TAXUD Komisji Europejskiej w Brukseli, zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 Załącznika I do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, urzędem celnym właściwym do rozpatrywania kwestii opóźnionego dostarczania towarów przewożonych w ramach WPT jest urząd przeznaczenia. Urząd ten jest uprawniony do badania, czy przekroczenie terminu nie wynika z okoliczności niezawinionych przez przewoźnika lub głównego zobowiązanego. Jeżeli tak, urząd ten ma prawo uznać termin za dotrzymany. Natomiast urząd celny tranzytowy, w przypadku opóźnienia, może podjąć, zgodnie z przepisem art. 32 ust. 3 ww. Załącznika, ewentualną decyzję o przeprowadzeniu rewizji przewożonych towarów. Przy podejmowaniu takiej decyzji należy wziąć jednak pod uwagę szereg innych przesłanek występujących jednocześnie, tj. nie tylko sam fakt przedstawienia towaru po terminie, ale również rodzaj towaru, osobę przewoźnika, kraj wywozu i inne informacje będące w posiadaniu urzędu.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż przedstawienie po terminie, określonym w polu D, w urzędzie celnym tranzytowym towarów przewożonych w ramach WPT nie stanowi podstawy do zamknięcia operacji tranzytowej.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2002/4/29