DAI_WFK/070/4/2/2015 - Koszty nadzoru nad rynkiem finansowym sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego DAI_WFK/070/4/2/2015 Koszty nadzoru nad rynkiem finansowym sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W odpowiedzi na pismo Sekretarza Stanu Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Pana (...) przekazuję odpowiedź na interpelację nr 33490 Posła (...) w sprawie kosztów nadzoru nad rynkiem finansowym, sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

1. Ile w latach 2010 -2014 wynosiła maksymalna wysokość składki podmiotów nadzorowanych na koszty nadzoru nad rynkiem finansowym? Proszę o podanie danych z podziałem na poszczególne lata.

2. Jaka część środków przeznaczonych na finansowanie kosztów nadzoru nad rynkiem finansowym została wykorzystana w latach 2010 - 2014, a jaka została zwrócona instytucjom finansowym łub w jakim zakresie nie pobrano zaliczki na koszty nadzoru? Proszę o wskazanie danych procentowych z podziałem na poszczególne lata.

Ad 1 i 2.

W odpowiedzi na pytanie 1 i 2 przekazuję tabelaryczne zestawienie wpłaconych zaliczek przez podmioty nadzorowane, poniesionych kosztów i dokonanych zwrotów nadpłat w latach 2010 - 2014 wraz z procentowym udziałem wykorzystanych wpłat na nadzór i dokonanych zwrotów.

w zł

Lp.

Nazwa pozycji

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Wpłacone zaliczki na koszty nadzoru

232 628 112,00

263 066 082,00

284 724 135,14

236 050 496,62

251 210 919,40

2.

Poniesione koszty nadzoru

178 184 765,00

166 786252,00

173 079 806,85

187 398 427,92

208 211 897,61

3.

% wykorzystania środków wpłaconych na koszty nadzoru

76,60%

63,40%

60,79%

79,39%

82,88%

4.

Zwrot nadpłaty

54 443 347,00

96 279 830,00

111 644 328,29

48 652 068,70

42 999 021,79

5.

% udział zwrotów w całkowitych zaliczkach

23,40%

36,60%

39,21%

20,61%

17,12%

3. Ile w latach 2010 - 2014 wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska kierownicze w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz pozostałych pracowników tego urzędu? Proszę o podanie danych z podziałem na poszczególne łata.

Ad 3.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska kierownicze 1 oraz pozostałych pracowników zgodnie ze sprawozdaniem RB-70 wynosiło odpowiednio ** :

* 2010 r. - 1 149 045 zł, 6 742 464 zł,

* 2011 r. - 1 145 666 zł, 6 866 007 zł,

* 2012 r. - 1 166 980 zł, 6 884 997 zł,

* 2013 r. - 1 130 919 zł, 7 181 036 zł,

* 2014 r. - 1 135 115 zł, 7 522 865 zł.

4. Jaka kwota została w łatach 2010 - 2014 przeznaczona na szkolenia dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego? Proszę o podanie danych z podziałem na poszczególne łata, odrębnie dla osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników.

Ad 4.

Kwoty przeznaczone na szkolenia pracowników Urzędu w latach 2010-2014 z wyszczególnieniem kwot przeznaczonych na szkolenia osób zajmujących stanowiska kierownicze:

* 2010 r. - 2 630 174 zł * ,

* 2011 r. - 2 382 012 zł * ,

* 2012 r. - 2 782 348 zł, w tym kadra kierownicza 270 912 zł,

* 2013 r. - 2 579 451 zł, w tym kadra kierownicza 192 682 zł,

* 2014 r. - 2 808 174 zł, w tym kadra kierownicza 181 702 zł.

5. Działalność Komisji Nadzoru Finansowego to również funkcjonowanie w strukturach międzynarodowych, wpływające na kształt regulacji i zakres działań podejmowanych na rynku krajowym. W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaki procent pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego posługuje się co najmniej jednym językiem obcym, w tym jaki procent pracowników posługuje się językiem angielskim?

Ad 5.

Ponad 50% procent pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego posługuje się co najmniej jednym językiem obcym, 49% posługuje się językiem angielskim. Przy czym należy podkreślić, że ten wskaźnik może być wyższy, bowiem bardzo często znajomość języka obcego nie jest przez pracowników dokumentowana w postaci certyfikatów lub zaświadczeń, podobnie jest w przypadku kandydatów do pracy. Biegłość w posługiwaniu się językiem obcym najczęściej jest weryfikowana poprzez realizowane zadania. W przypadku kandydatów do pracy bardzo często jednym z elementów procesu rekrutacji jest weryfikacja znajomości języka angielskiego w zakresie przyszłych obowiązków. UKNF umożliwia pracownikom doskonalenie znajomości języka angielskiego organizując okresowo kursy w ramach szkoleń grupowych.

6. W nawiązaniu do działalności pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w strukturach międzynarodowych, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaka kwota w latach 2010 - 2014 została przeznaczona na szkolenia dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z zakresu działalności na forach międzynarodowych? Proszę o podanie z podziałem na poszczególne łata, odrębnie dla osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników.

Ad 6.

Kwoty przeznaczone na szkolenia pracowników Urzędu zaangażowanych w działalność na forach międzynarodowych w latach 2010-2014 z wyszczególnieniem kwot przeznaczonych na szkolenia osób zajmujących stanowiska kierownicze:

* 2010 r. - 500 130 zł * ,

* 2011 r.- 600 864 zł * ,

* 2012 r. - 614 360 zł, w tym kadra kierownicza 46 908 zł,

* 2013 r. - 585 075 zł, w tym kadra kierownicza 125 842 zł,

* 2014 r. - 695 141 zł, w tym kadra kierownicza 110 786 zł.

7. W nawiązaniu do działalności pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w strukturach międzynarodowych, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaka kwota w latach 2010 - 2014 została przeznaczona na szkolenia dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z zakresu znajomości języków obcych? Proszę o podanie danych z podziałem na poszczególne lata, odrębnie dla osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników.

Ad 7.

Kwoty przeznaczone na szkolenia językowe pracowników Urzędu w latach 2010-2014 z wyszczególnieniem kwot przeznaczonych na szkolenia osób zajmujących stanowiska kierownicze:

* 2010 r. - 13 653 zł * ,

* 2011 r.- 219 372 zł * ,

* 2012 r. - 20 075 zł, w tym kadra kierownicza 20 075 zł,

* 2013 r. - 78 948 zł, w tym kadra kierownicza 75 868 zł,

* 2014 r. - 88 466 zł, w tym kadra kierownicza 77 598 zł.

8. Potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu kompetencji osób funkcjonujących w strukturach nadzoru finansowego to również potrzeba utrzymania odpowiednio wyszkolonych pracowników i powstrzymania tych osób przed zmianą zatrudnienia, w tym przejściem do pracy w podmiotach nadzorowanych. W związku z powyższym proszę o wskazanie, jakiego rodzaju działania podejmuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w tym zakresie. W szczególności, proszę o wskazanie liczby awansów zawodowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2010 - 2014. Proszę o podanie danych z podziałem na poszczególne lata, odrębnie dla osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników.

Ad 8.

Ze względu na rodzaj działalności i realizowane zadania Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jest postrzegany jako prestiżowy i atrakcyjny pracodawca, co wielokrotnie podkreślają kandydaci w trakcie rozmów rekrutacyjnych, przede wszystkim w zakresie możliwości zdobywania nowych umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. Intensywność szkoleń realizowanych w UKNF obrazuje liczba godzin szkoleniowych przypadających na jednego pracownika - w latach 2010 - 2014 liczba ta wynosiła odpowiednio: 26, 37, 43, 39 i 43 godziny. I właśnie wysokie kompetencje specjalistów zatrudnionych w UKNF stanowią cel poszukiwań rekrutacyjnych rynku komercyjnego, z którymi Urząd jako jednostka budżetowa nie zawsze jest w stanie konkurować na poziomie wynagrodzeń, ale niewątpliwie ma do zaoferowania dużo możliwości związanych z rozwojem zawodowym i podnoszeniem kwalifikacji. Pomimo niezmienionej od roku 2009 wysokości budżetu przeznaczonego na wynagrodzenia i pomimo, że jednym z najczęściej wymienianych powodów odejść pracowników jest korzystniejsza oferta finansowa, wskaźnik fluktuacji utrzymuje się na poziomie poniżej 10%, co jest wielkością normalną na rynku pracy i świadczy o stabilizacji zatrudnienia. Ponadto pracownicy Urzędu mają możliwość aktywnego uczestniczenia w działaniach o charakterze międzynarodowym, w licznych grupach roboczych, inicjatywach pomocowych oraz wizytach studyjnych w zagranicznych instytucjach nadzorczych, gdzie podstawowym kryterium udziału jest przygotowanie merytoryczne. Możliwość uczestniczenia w tego rodzaju przedsięwzięciach jest przez pracowników bardzo wysoko oceniana, z kolei bardzo pozytywnie jest postrzegane przygotowanie merytoryczne i aktywność pracowników reprezentujących polski nadzór na forach międzynarodowych. UKNF doceniając zaangażowanie pracowników w rozwój kompetencji, oraz pozyskiwanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień a także ich gotowość do podejmowania coraz bardziej złożonych zadań, stara się inwestować w rozwój zawodowy pracowników partycypując w kosztach studiów podyplomowych, aplikacji, szkoleń indywidualnych, umożliwiając udział w seminariach i szkoleniach zagranicznych z udziałem najlepszych specjalistów. Pomimo zamrożenia płac od 6 lat, podejmowane są starania umożliwiające pracownikom awanse dostosowujące ich kwalifikacje, umiejętności oraz stopień złożoności realizowanych przez nich zadań do zajmowanego stanowiska pracy, w szczególności na wstępnym etapie ich kariery zawodowej. W analizowanym okresie około 40% awansów dotyczyło pracowników zatrudnionych na stanowiskach referent, starszy referent.

Liczba awansów osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników przedstawia się odpowiednio:

* 2010 r. - 10; 109 - co stanowi ok. 13% przeciętnej liczby wszystkich zatrudnionych,

* 2011 r. - 5; 127 - co stanowi ok. 14% przeciętnej liczby wszystkich zatrudnionych,

* 2012 r. - 3; 106 - co stanowi ok. 13% przeciętnej liczby wszystkich zatrudnionych,

* 2013 r. - 3; 115 - co stanowi ok. 12% przeciętnej liczby wszystkich zatrudnionych,

* 2014 r. - 2; 101 - co stanowi ok. 11% przeciętnej liczby wszystkich zatrudnionych.

9. W nawiązaniu do poprzedniego, pytania proszę o wskazanie średniej wysokości podwyżki wynagrodzenia w związku z awansem zawodowym pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, z podziałem na poszczególne lata, odrębnie dla osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników.

Ad 9.

Od roku 2009 UKNF nie otrzymał żadnych środków na podwyżkę wynagrodzeń. Zmiany wynagrodzenia związane z awansami były realizowane w ramach posiadanego budżetu. Środki były pozyskiwane z oszczędności powstałych w wyniku normalnej fluktuacji. Aktualnie wyczerpują się możliwości dalszego działania w zakresie awansowania pracowników w oparciu o dotychczasowy budżet. Średnia wysokość zmiany wynagrodzenia związanego z awansem osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników przedstawia się odpowiednio:

* 2010 r. - 1 156 zł, 633 zł,

* 2011 r. - 1 564 zł, 626 zł'

* 2012 r. - 2 293 zł, 669 zł,

* 2013 r. - 2 470 zł, 698 zł,

* 2014 r. - 2 390 zł, 652 zł.

1

Kierownikami komórek organizacyjnych są osoby kierujące komórkami organizacyjnymi wymienionymi w statucie Urzędu oraz ich zastępcy, a także zgodnie z regulaminem organizacyjnym UKNF status dyrektora komórki organizacyjnej mają Koordynator ds. kontroli wewnętrznej oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Należy również dodać, że w 2012 r. miało miejsce wdrożenie nowej struktury organizacyjnej, polegającej na wyeliminowaniu pośredniego szczebla zarządzania, w wyniku czego został uproszczony proces zarządzania i rozdziału zadań pomiędzy komórki organizacyjne.

**

Podane wielkości zawierają nie tylko wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę, ale m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i odprawy pieniężne związane z przejściem na zaopatrzenie emerytalne lub z reorganizacją. Należy również wspomnieć o sposobie finansowania nadzoru, a mianowicie zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, wydatki stanowiące koszty działalności Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w tym wynagrodzenia, są pokrywane z obowiązkowych wpłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane na pokrycie kosztów nadzoru w ich rzeczywistej wysokości. Oznacza to, że w przypadku zmiany limitu wydatków Komisji Nadzoru Finansowego określonego w ustawie budżetowej, zmianie ulegają wpływy od nadzorowanych instytucji finansowych, nie ma możliwości przeznaczenia tych środków na inne cele. Dodać należy również, iż zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2011 r. (wyrok TK z dnia 15 czerwca 2011 r., sygn. K 2/09 OTK DU Nr 134, poz. 788) w świetle regulacji ustawowych Komisja Nadzoru Finansowego jest szczególnym organem administracji państwowej o dużym stopniu niezależności, usytuowanym poza strukturą administracji rządowej.

*

W wyniku wdrożenia systemu kadrowego umożliwiającego prowadzenie odpowiednich statystyk, od roku 2012 jest możliwa prezentacja danych zgodnie z prośbą zawartą w pytaniu. W poprzednich latach statystki nie były prowadzone w takim ujęciu.

*

W wyniku wdrożenia systemu kadrowego umożliwiającego prowadzenie odpowiednich statystyk, od roku 2012 jest możliwa prezentacja danych zgodnie z prośbą zawartą w pytaniu. W poprzednich latach statystki nie były prowadzone w takim ujęciu.

*

w tym zakresie aktualność zachowują wyjaśnienia przedstawione powyżej w zakresie pkt 4.

*

w tym zakresie aktualność zachowują wyjaśnienia przedstawione powyżej w zakresie pkt 4.

*

w tym zakresie aktualność zachowują wyjaśnienia przedstawione powyżej w zakresie pkt 4.

*

w tym zakresie aktualność zachowują wyjaśnienia przedstawione powyżej w zakresie pkt 4.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl