D-2/415/2/06 - Rezygnacja z umowy leasingowej (leasing operacyjny) w trakcie jej trwania.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 lutego 2006 r. Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie D-2/415/2/06 Rezygnacja z umowy leasingowej (leasing operacyjny) w trakcie jej trwania.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 26 stycznia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie kosztów uzyskania przychodu w sprawie rezygnacji z umowy leasingowej (leasing operacyjny) w trakcie jej trwania postanawiam:

-

podzielić stanowisko Strony w tej sprawie.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 26 stycznia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z tytułu, zasadności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości spłaconych rat leasingowych w przypadku rezygnacji z umowy leasingowej w trakcie jej trwania, informuję, że zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) leasing jest umową cywilnoprawną w której finansujący przekazuje korzystającemu prawo do użytkowania danego dobra w uzgodnionym okresie w zamian za wnoszenie przez korzystającego opłat.

W myśl art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych (przedmiotu leasingu) stanowią koszty uzyskania przychodów u korzystającego, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

1)

została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne lub prawne albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz

2)

suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że umowy zostały zawarte na czas oznaczony:

-

samochodu ciężarowego umowa leasingu operacyjnego zawarta w dniu ???2004 r. na okres 35 miesięcy (od ???.2004 r. do ???2007 r.)

-

samochodu ciężarowego umowa leasingu operacyjnego zawarta w dniu ???004 r. na okres 47 miesięcy (od ???2004 do dnia ???2008 r.).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zapis ten oznacza, iż możliwości zaliczenia określonego wydatku, niewyłączonego z mocy art. 23, do kosztów uzyskania przychodów zależna jest od wykazania przez podatnika istnienia związku przyczynowego z uzyskanym przychodem.

Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie reguluje wprost skutków podatkowych związanych ze skróceniem bądź zerwaniem umowy leasingu. Samochody ciężarowe były przez firmę używane do dystrybucji produkowanych wyrobów, tak więc pozostają w bezpośrednim związku przyczynowym z uzyskanymi przychodami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z tym w przypadku zerwania umowy leasingu, korzystający nie musi dokonywać korekty kosztów poniesionych z tytułu opłat leasingowych.

W związku z tym postanawiam jak w sentencji.

Informuję, że w myśl art. 14a § 2 cyt. ustawy - Ordynacja podatkowa powyższa informacja dotyczy przedstawionego przez Panią stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja zgodnie z art. 14b § i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast organ podatkowy i organ kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl