Czas trwania dyżuru medycznego po 1 stycznia 2008 r.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 grudnia 2007 r. Ministerstwo Zdrowia Czas trwania dyżuru medycznego po 1 stycznia 2008 r.

W związku z rozbieżnościami w zakresie interpretacji art. 32jb ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz Prawo - o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1240), uprzejmie informujemy, że przepis ten jest przepisem szczególnym w stosunku do generalnej zasady przyznającej pracownikom w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Art. 32jb ust 2 ustawy odnosi się do pracowników pełniących dyżury medyczne. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny okres 11 godzinnego odpoczynku dobowego powinien być udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego.

W związku z powyższym po 1 stycznia 2008 r. możliwe będzie pełnienie przez pracownika dyżuru medycznego w wymiarze do 24 godzin z zastrzeżeniem, że naruszony okres odpoczynku dobowego będzie musiał być udzielony pracownikowi bezpośrednio po zakończeniu dyżuru.

Możliwe będzie również zobowiązanie pracownika do pełnienia dyżuru bezpośrednio po zakończeniu pracy w wymiarze 7 godzin 35 minut lub - w przypadku zastosowania równoważnego systemu czasu pracy - w wymiarze nieprzekraczającym 12 godzin, z tym że łączny czas pracy obejmujący czas dyżuru nie będzie mógł wykraczać poza dobę pracowniczą, a więc nie będzie mógł być dłuższy niż 24 godziny. Również w tym przypadku w następnej dobie bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru pracownikowi należy udzielić 11 godzinnego odpoczynku wyrównawczego.

Należy także zaznaczyć, że Państwowa Inspekcja Pracy w swojej opinii wydanej na temat możliwości pełnienia po 1 stycznia 2008 r. dyżurów medycznych w wymiarze 24 godzin zajęła stanowisko analogiczne z wyżej przedstawionym.

Opublikowano: www.mz.gov.pl