BP10/4834/17/BKB/08/1276 - Niewygasające wydatki z upływem roku budżetowego, środki dotacji rozwojowej z budżetu państwa, termin sporządzenia bilansu skonsolidowanego, wartość należności w bilansie.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 września 2008 r. Ministerstwo Finansów BP10/4834/17/BKB/08/1276 Niewygasające wydatki z upływem roku budżetowego, środki dotacji rozwojowej z budżetu państwa, termin sporządzenia bilansu skonsolidowanego, wartość należności w bilansie.

W związku z pismem z dnia 30 lipca 2008 r. oraz w nawiązaniu do pisma Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego ST2-4834/130B/KBU/2008/1276 z dnia 21 sierpnia 2008 r. Departament Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów informuje w kolejności postawionych w piśmie pytań:

Zgodnie z art. 191 ust. 1a ustawy o finansach publicznych nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki budżetowe jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zasady ewidencji nie wygasających wydatków, o których mowa w tym przepisie określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 i z 2008 r. Nr 72, poz. 422).

Zgodnie z rozporządzeniem niewykonane wydatki księguje się na koncie 903 "Niewykonane wydatki" i koncie 904 "Niewygasające wydatki".

Wykonane wydatki ze środków finansowych Unii Europejskiej księguje się na koncie 908 "Wydatki z funduszy pomocowych" w okresie sprawozdawczym, w którym dokonano wydatku ze środków Unii Europejskiej.

Środki dotacji, rozwojowej otrzymanej z budżetu państwa należy zaksięgować na koncie 901 "Dochody, budżetu", natomiast wydatki sfinansowane środkami dotacji rozwojowej należy zaksięgować na koncie 902 "Wydatki budżetu".

Zgodnie z § 16 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów, jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 i z 2008 r. Nr 72, poz. 422) w celu sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 6 ustawy o rachunkowości przy założeniu, iż jednostką dominującą, jest jednostka samorządu terytorialnego.

Terminy sporządzania sprawozdań jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych zostały podane w § 16 ust. 1 wymienionego powyżej rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek objętych tym rozporządzeniem oraz w art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Terminy te są takie same, co oznacza iż wszystkie jednostki sporządzają swoje sprawozdanie finansowe w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Dla grup kapitałowych objętych ustawą o rachunkowości termin sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego został określony w art. 63c ust 2 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem jednostka dominująca sporządza sprawozdanie skonsolidowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki dominującej. Jeżeli konsolidacja następuje także na szczeblu jednostek podporządkowanych, termin ten można przedłużyć o kolejny miesiąc.

Dla jednostek samorządu terytorialnego termin sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego został określony w § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów i nie może przekroczyć 3 miesięcy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji.

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 i z 2008. r. Nr 72, poz. 422) mają zastosowanie tylko dla jednostek, o których mowa w § 1 rozporządzenia. Zatem księgowanie odpisów aktualizujących zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczy tylko należności księgowanych na kontach księgowych wskazanych w załącznikach do rozporządzenia.

W bilansie wartość należności wykazuje się po pomniejszeniu o saldo konta 290 "Odpisy aktualizujące należności".

Opublikowano: www.lublin.rio.gov.pl