BON-I-52311-83-2-LK/2013, Ustalanie wysokości ulgi na PFRON. - Pismo wydane przez: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki... - OpenLEX

BON-I-52311-83-2-LK/2013 - Ustalanie wysokości ulgi na PFRON.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 kwietnia 2013 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej BON-I-52311-83-2-LK/2013 Ustalanie wysokości ulgi na PFRON.

Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na pismo z 18 lutego 2013 r. (OBPON.ORG/01091/ES/2013.02.18) informuje, że:

Ad 1 i 2. Wynagrodzenia, o których mowa w art. 22 ust. 3-5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) to wynagrodzenia brutto (ustalone lak, jak dla celów dofinansowania) pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego. Wynagrodzenia te są uwzględniane memoriałowo, bez względu na terminy ich wypłaty.

Ad 3. Zgodnie z art. 22 ust. 7 zdanie pierwsze ustawy informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze. Zatem użycie klauzul gwarancyjnych polegających na zatrzymaniu przez nabywcę części kwoty określonej na fakturze (np. na poczet napraw lub usuwania usterek) na pewien okres po dokonaniu zapłaty za przedmiot zakupu skutkuje tym, że pełna należność nie zostaje uiszczona w terminie określonym na fakturze. W związku z tym pracodawca korzystający z tych klauzul nie uzyska uprawnienia do ulgi we wpłatach na PFRON, ponieważ nie będzie w stanie wykazać, że zapłacił pełną należność w terminie określonym na fakturze.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2013/9544/4