BM.ZI.162.19.2018 - Przepisy stosowane do rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 listopada 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego BM.ZI.162.19.2018 Przepisy stosowane do rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

W odpowiedzi na pismo Pana Rektora z dnia 4 października 2018 r. (sygn. RO-310.4523.52.2018.MJK.1) informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 była przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183).

Co z tego wynika?

Osoby niebędące obywatelami polskimi, które w dniu wejścia w życie ustawy ustawa z dnia 20.07.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) odbywały studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyły w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie uchylanej w art. 169 pkt 3, kontynuują te studia, badania lub prace na zasadach dotychczasowych.

W związku z powyższym studenci cudzoziemcy, którzy podjęli kształcenie na mocy przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, mogą przykładowo po otrzymaniu Karty Polaka lub zezwolenia na pobyt stały wystąpić o zmianę podstawy studiowania na mocy art. 43 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Opublikowano: NB: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego