BM.ZI.162.10.2018 - Uprawnienia do kształcenia nauczycieli. Parametryzacja w zakresie dyscypliny pedagogika. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora - w świetle ustawy 2.0

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 października 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego BM.ZI.162.10.2018 Uprawnienia do kształcenia nauczycieli. Parametryzacja w zakresie dyscypliny pedagogika. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora - w świetle ustawy 2.0

1. Czy porozumienie, o którym mowa w art. 212 ust. 2 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce powinno być podpisane już w dniu wejścia w życie ustawy, czy późniejsze podpisanie porozumienia jest możliwe i czy wtedy porozumienie rodzi skutki wskazane w art. 212 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Porozumienie, o którym mowa w art. 212 ust. 2 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, należy zawrzeć po dniu 1 października 2018 r. Aby kształcić przyszłych nauczycieli od roku akademickiego 2019/2020, porozumienie, o którym mowa powyżej, należy zawrzeć przed rozpoczęciem rekrutacji na ten rok. Rok akademicki 2018/2019 jest ostatnim rokiem, w którym uczelnia rozpoczyna kształcenie nauczycieli na dotychczasowych zasadach. Po spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 212 ust. 2 ww. ustawy, kształcenie na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela uczelnia może rozpocząć po raz ostatni w roku akademickim 2021/2022. Od roku akademickiego 2022/2023 uczelnia, która nie będzie posiadała co najmniej kategorii B w dyscyplinie, do której przyporządkowane będą studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela będzie mogła uzyskać pozwolenie na utworzenie takich studiów jeżeli zawrze porozumienie o współpracy przy prowadzeniu tych studiów z uczelnią posiadającą co najmniej kategorię B+ w tej dyscyplinie. Należy zaznaczyć, że od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I i III szkoły podstawowej będzie można rozpocząć jedynie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na studiach jednolitych magisterskich (podobnie jak kierunek pedagogika specjalna) - rozwiązania takie zakłada rozporządzenie w sprawie studiów, które wejdzie w życie 1 października 2018 r.

2. Czy porozumienie zawierane jest dla całej uczelni, czy osobno dla każdego z obecnie funkcjonujących Wydziałów Zamiejscowych i prowadzonych w nich kierunkach studiów? Czy porozumienie zawarte dla całej uczelni umożliwia dalsze kształcenie nauczycieli także w filiach, które powstaną z przekształcenia Wydziałów Zamiejscowych, nawet jeśli w filiach studia prowadzone będą na innym poziomie i profilu kształcenia.

Porozumienie, o którym, mowa w art. 212 ust. 2 ww. ustawy jest zawierane dla całej uczelni i umożliwia prowadzenie studiów w siedzibie, w filiach, na każdym poziomie i profilu dla danego kierunku studiów.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy każda uczelnia (niezależnie od posiadanych kategorii naukowych) chcąc rozpocząć kształcenie poza swoją siedzibą musi uzyskać na nie pozwolenie Ministra.

3. Czy porozumienie zawarte z uczelnią zagraniczną daje uprawnienia, o których mowa w art. 212 ust. 2 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Uczelnią podpisującą porozumienie, o którym mowa w art. 212 ust. 2 ww. ustawy, może być jedynie uczelnia polska (funkcjonująca w polskim systemie szkolnictwa wyższego).

4. Czy zdefiniowano szczegółowy zakres współpracy i w jaki sposób ta współpraca będzie weryfikowana?

Szczegółowy zakres współpracy i sposób jej weryfikacji nie będzie uregulowany w akcie prawa powszechnie obowiązującego (ustawa, rozporządzenie). Tym niemniej kluczowy dla treści tego porozumienia jest cel jego zawarcia - współpraca przy prowadzeniu kształcenia. Wprowadzony przepis ma na celu zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

5. Czy parametryzacja dla dyscypliny "pedagogika i nauka o edukacji" będzie dotyczyć:

- całej uczelni, rozumianej, jako studia pierwszego i drugiego stopnia, kierunek pedagogika o profilu ogólnoakademickim w Wydziale Humanistyczny w Łodzi i studia pierwszego stopnia, kierunek pedagogika o profilu praktycznym w Wydziałach Zamiejscowych,

- czy zostanie przeprowadzona dla studiów pierwszego i drugiego stopnia, kierunku pedagogika o profilu ogólnoakademickim w Wydziale Humanistyczny w Łodzi i osobno dla wszystkich Wydziałów Zamiejscowych prowadzących studia pierwszego stopnia, kierunek pedagogika o profilu praktycznym,

- czy też dla studiów pierwszego i drugiego stopnia, kierunku pedagogika o profilu ogólnoakademickim w Wydziale Humanistyczny w Łodzi i osobno dla każdego z Wydziałów Zamiejscowych prowadzących studia pierwszego stopnia, kierunek pedagogika o profilu praktycznym?

Czy kategoria naukowa przyznana w wyniku parametryzacji odnosić się będzie do:

- całej uczelni, rozumianej, jako studia pierwszego i drugiego stopnia, kierunek pedagogika o profilu ogólnoakademickim w Wydziale Humanistyczny w Łodzi i studia pierwszego stopnia, kierunek pedagogika o profilu praktycznym w Wydziałach Zamiejscowych,

- czy zostanie przeprowadzona dla studiów pierwszego i drugiego stopnia, kierunku pedagogika o profilu ogólnoakademickim w Wydziale Humanistyczny w Łodzi i osobno dla wszystkich Wydziałów Zamiejscowych prowadzących studia pierwszego stopnia, kierunek pedagogika o profilu praktycznym,

- czy też dla studiów pierwszego i drugiego stopnia, kierunku pedagogika o profilu ogólnoakademickim w Wydziale Humanistyczny w Łodzi i osobno dla każdego z Wydziałów Zamiejscowych prowadzących studia pierwszego stopnia, kierunek pedagogika o profilu praktycznym?

Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscypliny w podmiocie zatrudniającym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie. Osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej, nie częściej niż raz na 2 lata, składa rektorowi, dyrektorowi instytutu PAN, dyrektorowi instytutu badawczego, dyrektorowi instytutu międzynarodowego lub osobie kierującej podmiotem, oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje. Ponadto, każdy pracownik prowadzący działalność naukową jest zobowiązany do złożenia oświadczenia upoważniającego zatrudniający go podmiot do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie. Należy przy tym zauważyć, że oświadczenie to można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż 2 dyscyplinach.

Skąd to wynika?

Ewaluacja obejmuje zatem osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, którzy upoważnili zatrudniający ich podmiot do zaliczenia ich do liczby pracowników, o których mowa w art. 265 ust. 4, a nie - jak dotychczas - jakość działalności naukowej jednostki naukowej (w przypadku uczelni, podstawowej jednostki organizacyjnej w rozumieniu statutu uczelni). W związku z powyższym, bez znaczenia dla procesu ewaluacji jest, czy działalność naukowa prowadzona jest w danej dyscyplinie na wydziale zamiejscowym, czy w siedzibie uczelni, czy wydział ten prowadzi studia pierwszego, czy drugiego stopnia, na jakim kierunku i o jakim profilu.

Równocześnie należy zauważyć, iż klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, została ustalona w załączniku do rozporządzenia w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Nie przewiduje się w nim dyscypliny "pedagogika i nauka o edukacji".

Ponadto należy wyjaśnić, iż zgodnie z art. 324 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obejmie lata 2017 - 2020 i rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2021 r. Kategoria naukowa zostanie przyznana w każdej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w której podmiot prowadzi działalność naukową i poddał się ewaluacji.

7. Czy uczelnia nieposiadająca kategorii naukowej A, A+, B+ w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną dalej ustawą 2.0), czyli 1 października 2018 r. zachowuje dotychczasowe uprawnienia do nadawania stopnia doktora uzyskane na podstawie przepisów dotychczasowych?

Zgodnie z art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uprawnienia jednostek organizacyjnych uczelni do nadawania stopnia doktora, przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych, stają się uprawnieniami uczelni do nadawania stopnia doktora w rozumieniu ustawy 2.0.

Opublikowano: NB: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego