BI/4117-0044/07 - Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania wypłaconego przez spółdzielnię mieszkaniową.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 sierpnia 2007 r. Izba Skarbowa w Gdańsku BI/4117-0044/07 Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania wypłaconego przez spółdzielnię mieszkaniową.

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007 r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku z dnia 29 maja 2007 r. Nr PI/3/415-0021/07 dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

- uznając, że zażalenie zasługuje na uwzględnienie zmienia się postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 1 marca 2007 r. (uzupełnionym w dniu 19 kwietnia 2007 r.) podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na skutek awarii instalacji wodociągowej, która miała miejsce w kwietniu 2006 r. mieszkanie podatniczki zostało zalane. Rzeczoznawca powołany przez spółdzielnię mieszkaniową wycenił zniszczenia spowodowane tą awarią na kwotę 3.131,60 zł. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło wnioskodawczyni z tego tytułu jedynie kwotę 1.000 zł jako górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Pozostałą kwotę tj. 2.131,60 zł tytułem odszkodowania wypłaciła Podatniczce spółdzielnia mieszkaniowa wystawiając jednocześnie PITCE. Według podatniczki odszkodowanie to jest zwrotem faktycznie poniesionych wydatków na zakup materiałów budowlanych oraz usług związanych z wyremontowaniem mieszkania po zalaniu i nie powinno podlegać opodatkowaniu.

Postanowieniem z dnia 29 maja 2007 r. Nr PI/3/415-0021/07 Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko podatniczki przedstawione w przedmiotowym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. W uzasadnieniu natomiast wskazał, że przychód w kwocie 2.131,60 zł winien być wykazany w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2006 na formularzu PIAT w pozycji "inne źródła".

Podatniczka, korzystając z przysługującego jej prawa, wniosła zażalenie na powyższe postanowienie, w którym twierdzi, że uznanie kwoty 2.131,60 zł jako przychód podlegający opodatkowaniu jest dla niej niesprawiedliwe i krzywdzące.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza, co następuje:

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 i 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. wolne od podatku dochodowego są z pewnymi wyjątkami otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (...).

Z powołanych uregulowań prawnych wynika jednoznacznie, że ze zwolnienia przedmiotowego korzystają odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów rangi ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem wyłączonych ze zwolnienia wolą ustawodawcy.

Stosownie do treści art. 363 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Zakres roszczeń odszkodowawczych określa w tym przypadku art. 363 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., zgodnie z którym: jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na skutek awarii instalacji wodociągowej należącej do spółdzielni mieszkaniowej mieszkanie podatniczki zostało zalane. Zniszczeniu uległ całkowicie parkiet, tapety, instalacja elektryczna, meble kuchenne i inne sprzęty domowe, z sufitów odpadł tynk. Spółdzielnia mieszkaniowa częściowo ze środków swojego ubezpieczyciela, a częściowo ze środków własnych wypłaciła podatniczce (poszkodowanej) tytułem naprawienia szkody odpowiednią sumę pieniędzy - odszkodowanie, przy czym wysokość tego odszkodowania oszacowała została w tym przypadku przez rzeczoznawcę powołanego specjalnie na tę okoliczność.

Mając zatem na uwadze powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku stwierdza, że otrzymana przez podatniczkę tytułem odszkodowania kwota 2.131,60 zł, korzysta - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.- ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym postanawia się jak w sentencji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl