BI/005/0802/03 - Jakie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego mają zastosowanie do przychodów osiąganych przez podatnika ze świadczenia usług handlu, jak również pośrednictwa w transakcjach handlowych?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 grudnia 2003 r. Izba Skarbowa w Gdańsku BI/005/0802/03 Jakie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego mają zastosowanie do przychodów osiąganych przez podatnika ze świadczenia usług handlu, jak również pośrednictwa w transakcjach handlowych?

Podatnik planuje rozpocząć działalność gospodarczą i zamierza skorzystać ze zryczałtowanych form opodatkowania przewidzianych w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przedmiotem zamierzonej działalności gospodarczej będzie:

*

handel bezpośredni artykułami przemysłowymi,

*

pośrednictwo handlowe w sprzedaży wyrobów metalowych oraz maszyn do plastycznej obróbki blach, prowadzone na podstawie zawartych umów agencyjnych.

Z tytułu pośrednictwa handlowego zgodnie z postanowieniami umów agencyjnych Podatnik będzie otrzymywał wynagrodzenie stałe plus prowizje od obrotu.

Podatnik ma wątpliwości według jakich stawek zryczałtowanego podatku dochodowego powinny być opodatkowane osiągane przychody. W jego ocenie cały przedmiot działalności jako usługi w zakresie handlu powinien być opodatkowany stawką podatku w wysokości 3 %.

Stan prawny:

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym r. podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 i art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.

Zasadą wyrażoną w treści art. 9a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest, że Podatnicy osiągający przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (działalność gospodarcza), są opodatkowani na zasadach określonych w ustawie, chyba że we właściwym urzędzie skarbowym złożą w formie pisemnej wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - co wynika z treści art. 9 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r.

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku), podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym (według zasad ogólnych)

Stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z 20 listopada 1998 r.

Przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny wskazuje na to, iż w niniejszej sprawie mogą wystąpić dwa rodzaje przychodów, a mianowicie przychody z działalności usługowej w zakresie handlu - tutaj planowany bezpośredni handel Podatnika i przychody z tytułu pośrednictwa w sprzedaży realizowanego na podstawie zawartych umów agencyjnych. Za działalność usługową w zakresie handlu, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z 20 listopada 2003 r. należy rozumieć sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Zatem ten rodzaj planowanej działalności gospodarczej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) powinien być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem w wysokości 3 %.

W celu prawidłowego zakwalifikowania pośrednictwa handlowego w zakresie handlu maszynami do plastycznej obróbki blach oraz wyrobami metalowymi należy odnieść się do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.). Przedstawione przez Podatnika usługi pośrednictwa handlowego zostały sklasyfikowane w dziale 51 zatytułowanym "usługi w zakresie handlu hurtowego i komisowego, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami" i zostały sklasyfikowane w grupie o symbolu PKWiU 51.1 pod nazwa "usługi pośrednictwa w handlu hurtowym". Tego rodzaju usługi zostały wymienione w załączniku Nr 2 do ustawy z 20 listopada 1998 r. do którego zgodnie z dyspozycją wymieniona w art. 12 ust. 1 pkt 2 stosuje się stawkę podatku w wysokości 17 %.

Jak wynika z treści art. 12 ust. 3 ustawy z 20 listopada 1998 r. jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W razie gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 20% albo 17%, w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

W świetle przytoczonych przepisów w przypadku nie zaistnienia sytuacji opisanej w art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym - planowane przez Podatnika przychody z prowadzenia handlu bezpośredniego będą opodatkowane stawką w wysokości 3 %, a stawką w wysokości 17 % przychody z pośrednictwa w zakresie tego handlu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl