BI/005/0733/03 - Czy wydatki poniesione przez podatnika na naukę języka obcego podlegają odliczeniu od podatku dochodowego w ramach ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 lutego 2004 r. Izba Skarbowa w Gdańsku BI/005/0733/03 Czy wydatki poniesione przez podatnika na naukę języka obcego podlegają odliczeniu od podatku dochodowego w ramach ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe?

Stan faktyczny:

Podatniczka w 2003 r. poniosła wydatki na naukę języka obcego, którą zorganizował w zakładzie pracy związek zawodowy. Związek zawodowy zawarł umowę z firmą prowadzącą działalność w tym zakresie na zrealizowanie w zakładzie pracy w zorganizowanych grupach nauki języka obcego.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Stosownie do treści art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatek dochodowy od osób o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-5 jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki między innymi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika.

W myśl postanowień art. 27a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. wysokość wydatków z tego tytułu ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Za wydatki na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika podlegające odliczeniu zgodnie z art. 27a ust. 8 pkt 1 ww. ustawy - uważa się wydatki z tytułu:

1.

dokształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, określonych w przepisach w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych

2.

poddania się egzaminowi na tytuł kwalifikacyjny,

3.

nauki języka obcego w formach zorganizowanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie.

Ustawodawca, poza przesłankami określonymi w powołanym wyżej przepisie, prawo do skorzystania z ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe uzależnił od spełnienia jeszcze innych warunków. Przede wszystkim odliczenie stosuje się jeżeli:

*

wydatki nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz

*

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub

*

nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu (art. 27a ust. 7 pkt 1 ww. ustawy),

*

wydatki nie zostały odliczone od podatku na podstawie ust. 1 pkt 2 lit. c tj. w ramach ulgi na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych (art. 27a ust. 9 ustawy).

Kwota podlegająca odliczeniu od podatku w ramach przedmiotowej ulgi, zgodnie z treścią art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., nie może przekroczyć w roku podatkowym 19% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 19% kwoty 2.280,00 zł.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dają zatem możliwość odliczenia wydatku na naukę języka obcego w ramach ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika odbywanego w formie zorganizowanej przez podmioty prowadzące działalność, w tym zakresie.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, iż nauka języka obcego odbywała się w formach zorganizowanych przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. Związek zawodowy, który zawarł umowę z firmą prowadzącą naukę języka obcego w zakładzie pracy pośredniczył jedynie w formalnej organizacji tego kursu.

W tym stanie faktycznym i prawnym sprawy stwierdza się, iż poniesione przez Podatniczkę wydatki na naukę języka obcego będą podlegały odliczeniu od podatku dochodowego w 2003 r. w ramach ulgi na odpłatne dokształcanie na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl