Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 lipca 2004 r.
Refundacja wydatków na nabycie środka trwałego.
Izba Skarbowa w Gdańsku
BI/005-0595/04

"(...) Spółka z o.o. zakupiła środek trwały. Inwestycja została w całości sfinansowana z funduszy własnych spółki i kredytu bankowego. Środek trwały wprowadzono do ewidencji środków trwałych i rozpoczęto jego amortyzację. W oparciu o zawartą umowę spółka otrzymała częściową refundację zakupu ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, tj. z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2001 w terminie do 3 maja 2004 r.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie tych środków we własnym zakresie, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Z zacytowanego przepisu wynika, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych od tej części ich wartości, która m.in. została podatnikowi zwrócona w jakiejkolwiek formie (a zatem również poprzez refundację z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2001).

Fakt otrzymania refundacji wydatków na zakup środka trwałego nie wpłynie na wielkość wartości początkowej, ani na wielkość odpisów amortyzacyjnych wykazywanych w ewidencji środków trwałych. Podatnik powinien jednak wydzielić z odpisów amortyzacyjnych taką ich część, która będzie równa kwotowo otrzymanej refundacji. Ta wydzielona część odpisów nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie należy podkreślić, iż prawidłową formą będzie tu równomierne zmniejszanie odpisów zaliczonych do kosztów.

Ponadto ustawodawca w treści art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. użył czasu dokonanego ("zwróconych"), co skutkuje obowiązkiem wyłączenia podanej powyżej części odpisów amortyzacyjnych od momentu otrzymania refundacji.

Reasumując, do czasu otrzymania refundacji ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej kosztem uzyskania przychodu spółki z o.o. są odpisy amortyzacyjne naliczone od wartości początkowej środka trwałego, natomiast w miesiącu otrzymania refundacji spółka powinna wydzielić z odpisów amortyzacyjnych taką ich część (nie stanowiącą kosztu), która odpowiada amortyzacji obliczonej od wysokości otrzymanej przez spółkę refundacji wydatków na nabycie środka trwałego".

Opublikowano: S.Podat. 2004/11/39