BGIK.064.1.2022 - Komunikat w sprawie uprawnień zawodowych farmaceutów polegających na możliwości wystawiania recept farmaceutycznych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 lutego 2022 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny BGIK.064.1.2022 Komunikat w sprawie uprawnień zawodowych farmaceutów polegających na możliwości wystawiania recept farmaceutycznych

Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina, iż na podstawie art. 96 ust. 4. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, z późn. zm.) Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta jest uprawniony do wystawienia recepty farmaceutycznej.

Farmaceuta pracujący w aptece lub punkcie aptecznym w sytuacji zagrożenia zdrowia pacjenta, jest uprawniony do wystawienia recepty na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp (z zastrzeżeniem środków kontrolowanych). Recepta farmaceutyczna wystawiana jest elektronicznie i musi zawierać dane wyszczególnione w art. 96a ust. 1 (z wyłączeniem pkt 5 lit. b) oraz przyczynę wydania leku. Wyżej wymienione recepty realizowane są z pełną odpłatnością - 100% i wymagane jest ich ewidencjonowanie. Dodatkowo, w szczególnych sytuacjach regulowanych zapisami ustawy, tj. brak dostępu do systemu e-zdrowia (P1) oraz zagrożenie zdrowia pacjenta o nieustalonej tożsamości, możliwe jest wystawienie recepty farmaceutycznej w postaci papierowej.

Ponadto każdy farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu i widniejący w Centralnym Rejestrze Farmaceutów ma również możliwość wystawienia recepty pro auctore oraz pro familiae. W przywołanej sytuacji recepta wystawiana jest w postaci elektronicznej za pomocą aplikacji gabinet.gov.pl. W wskazanych powyżej wyjątkowych sytuacjach receptę taką można wystawić również w postaci papierowej. Należy pamiętać, że recepty papierowe, na których ordynowane są leki refundowane, muszą posiadać unikalny numer identyfikujący receptę, który farmaceuta otrzymuje z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) po uzyskaniu dostępu do portalu NFZ.

Niezależnie od powyższego, w każdej sytuacji należy dochować niezbędnej sumienności i słuszności zawodowej, wymogów etyki zawodu farmaceuty, mając zawsze na uwadze dobro pacjenta. Przed wystawieniem recepty niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu z pacjentem lub ewentualna weryfikacja dokumentacji poświadczającej, że pacjent był już diagnozowany przez lekarza, ordynowany lek jest właściwy i zgodny z zaleceniami terapeutycznymi.

Mając na uwadze powyższe, w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją międzynarodową oraz rolą zawodu farmaceuty w zapewnianiu dostępności i bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych przez pacjentów, którzy wymagają otrzymania bezpośredniego fachowego wsparcia, niezależnie od narodowości, w sytuacji zgłaszania się do aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych obcokrajowców, w obecnej sytuacji w szczególności uchodźców z Ukrainy, potrzebujących udzielenia pomocy w zakresie wydania produktu leczniczego informuję, że istnieje możliwość dokonania tej czynności.

Opublikowano: www.gif.gov.pl