Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 9 lutego 2005 r.
Wydatki na usługi medyczne poniesione na rzecz członków zarządu.
Izba Skarbowa w Poznaniu
BD-P/423-309/04

Pytanie podatnika

Czy wydatki na usługi medyczne poniesione na rzecz członków zarządu stanowią koszty uzyskania przychodów?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika wynika, iż wykupił On dla członków zarządu usługę medyczną. Koszt tej usługi określony został ryczałtowo i jest płatny kwartalnie. Członkowie zarządu nie są zatrudnieni na umowę o pracę, a czynności, które wykonują w firmie wynikają z pełnionych przez nich funkcji.

Na tle powyższych okoliczności Spółka wystąpiła z zapytaniem czy koszty usług medycznych poniesione na rzecz członków zarządu stanowią koszty uzyskania przychodów?

Zdaniem Wnioskującej przedmiotowe koszty nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a z uwagi na ścisły związek między pracą członków zarządu z przychodami Spółki, można je zaliczyć do kosztów podatkowych.

Mając powyższe na uwadze organ podatkowy stwierdza co następuje:

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z przywołanym powyżej przepisem, do kosztów podatkowych można zaliczyć te wydatki, które zostały poniesione w celu uzyskania przychodu, a ponadto nie zostały z nich wyłączone przepisami art. 16 ust. 1. Między wydatkiem a przychodem musi więc zachodzić związek przyczynowo-skutkowy, tj. poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub możliwość powstania przychodu.

Stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy podatkowej, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę na rzecz pracowników z wyjątkiem poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych, do których ponoszenia zobowiązują pracodawcę przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw. Świadczenie zdrowotne, które pracodawca finansuje dobrowolnie nie stanowi zatem kosztu uzyskania przychodu.

Należy zauważyć, iż dyspozycją powyższego przepisu nie objęto wydatków na świadczenia zdrowotne ponoszonych na rzecz osób niebędących pracownikami.

W przypadku członka zarządu nie ma także zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 38a, zgodnie z którym, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji. Zarząd nie jest bowiem organem stanowiącym Spółki, lecz wykonawczym.

Podstawą prawną zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatku na świadczenie usług medycznych stanowi natomiast w/w przepis art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej.

W przedmiotowej sprawie, trudno jest wykazać związek (nawet pośredni) między wydatkiem poniesionym na zakup usługi medycznej a uzyskaniem przychodów Spółki.

Zatem w świetle powołanych wyżej przepisów, uznać należy, iż wydatki na zakup usług medycznych dla członków zarządu nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl