992900/400/355/2012/WUK - Brak prawa do zwolnienia ze składek świadczeń finansowanych z zfron przez były zakład pracy chronionej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 31 stycznia 2013 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 992900/400/355/2012/WUK Brak prawa do zwolnienia ze składek świadczeń finansowanych z zfron przez były zakład pracy chronionej.

(...)

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 22 powołanego rozporządzenia (red. - składkowego), z podstawy wymiaru składek wyłączone zostały zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałe! choroby.

Natomiast kwestia wyłączenia z podstawy wymiaru składek środków otrzymywanych na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych, na podstawie odrębnych przepisów, z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakładowego funduszu aktywności, została uregulowana z § 2 ust. 1 pkt 23 lego rozporządzenia Z brzmienia tego przepisu wynika, iż nie ma on zastosowania do płatników, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, o czym Departament informował Państwa w piśmie z 25 października 2012 r., znak: 992900/400-246/2012/WUK. Skoro do wyłączenia z podstawy wymiaru składek przychodów pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, a które są finansowane ze środków zfron (z wyjątkiem wynagrodzeń finansowa-nych z tego funduszu) ma zastosowanie przepis szczególny, tj. § 2 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia, to w stosunku do tych samych przychodów nie może mleć zastosowania także inny przepis tego samego aktu prawnego.

Pomoc z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) ma co do zasady charakter planowy i usystematyzowany. W § 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU nr 245, poz. 1810 ze zm.) wskazane zostały rodzaje wydatków finansowanych z zfron. Wśród katalogu wymienionego w tym rozporządzeniu nie ma zapomóg przyznawanych z tytułu długotrwałej choroby. Natomiast wskazany w Państwa piśmie przepis § 3 ust. 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. warunkuje przyznanie środków na pomoc kierowaną Indywidualnie do osoby niepełnosprawnej świadczeń finansowanych z zfron, a wymienionych wyłącznie z § 2 ust. 1 pkt 11 tego rozporządzenia, od sytuacji materialnej i losowej. Biorąc powyższe pod uwagę brak jest podstaw aby uznać, że świadczenia z zfron są zapomogami z tytułu długotrwałej choroby. W konsekwencji Departament podtrzymuje stanowisko, iż od świadczeń sfinansowanych w ramach pomocy indywidualnej z zfron wypłacanych przez podmioty, które utraciły status zakładu pracy chronionej i zakładu aktywności zawodowej powinny być naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Podobnie wyłączenie z podstawy wymiaru składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r, wartości świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika (z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy), przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych, jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w przepisach kodeksu pracy. Obecnie kwestie związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych lub wykształce-niem ogólnym pracownika regulują przepisy art. 1031-1036 k.p. Dla celów zastosowania § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. niewystarczające jest ustalenie, że środki na dokształcanie pracowników będących osobami niepełnosprawnymi podlegają finansowaniu z zfron.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2013/9468/8