992800/601/225/2014/WZS/11/CH - Kontrola zwolnień lekarskich.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 marca 2014 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 992800/601/225/2014/WZS/11/CH Kontrola zwolnień lekarskich.

W świetle art. 68 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 159) Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, gdy za okres niezdolności do pracy objęty tymi zwolnieniami przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego określonych przepisami tej ustawy, tj. zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli ZUS w wyniku kontroli stwierdzi wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z jego celem, wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku albo świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie art. 17 powołanej ustawy.

Ustawa w art. 63 ust. 2 wprost określa, że płatnik składek ma możliwość wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem w sprawie ustalenia uprawnień do zasiłku przysługującego ubezpieczonemu. Powołana ustawa nie zawiera postanowień szczególnych dotyczących możliwości występowania płatników składek do ZUS z wnioskami w sprawach innych świadczeń.

Płatnicy składek nie zostali upoważnieni do występowania do ZUS z wnioskami w sprawie ustalenia uprawnień do wynagrodzenia za czas choroby wypłacanego ze środków pracodawcy na podstawie art. 92 kodeksu pracy, a zatem także z wnioskami o podjęcie przez ZUS czynności takich, jak kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy w celu ustalenia tych uprawnień.

Szczególne postanowienia zostały przez ustawodawcę wprowadzone wyłącznie w zakresie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich, przeprowadzanej przez lekarzy orzeczników ZUS. Zgodnie z art. 59 ust. 12 ustawy pracodawca ma możliwość wystąpienia z wnioskiem do ZUS o przeprowadzenie takiej kontroli dla celów wypłaty wynagrodzenia za czas choroby. Jednak w tym przypadku Zakład nie wydaje decyzji, tylko przekazuje wyniki kontroli do decyzji pracodawcy.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2014/9785/5