9246/2017 - Tworzenie filii i finansowanie szkół podstawowych w świetle reformy oświaty

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 lutego 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 9246/2017 Tworzenie filii i finansowanie szkół podstawowych w świetle reformy oświaty

Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. każda dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca klasy I-VI stanie się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą klasy I-VIII, a dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej (np. I-III) stanie się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.

Przepisy art. 95 ust. 2-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), która co do zasady wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r., stanowią, że w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone samodzielne szkoły podstawowe obejmujące strukturą organizacyjną klasy I-III albo klasy I-IV. Ponadto, w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły podstawowe filialne obejmujące strukturą organizacyjną klasy I-III albo klasy I-IV. Szkoła filialna może być podporządkowana organizacyjnie szkole podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-VIII. Szkole podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-VIII mogą być podporządkowane organizacyjnie nie więcej niż dwie szkoły filialne.

Jednocześnie, mocą art. 358 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe zastrzeżono, że przepisów art. 95 ust. 2-5 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się do szkół podstawowych obejmujących strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej, w tym szkół filialnych, utworzonych przed dniem 20 stycznia 2017 r. Natomiast od dnia 20 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 359 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe do tworzenia ośmioletnich szkół podstawowych obejmujących strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej oraz szkół filialnych stosuje się przepisy art. 95 ustawy - Prawo oświatowe. Oznacza to, że od dnia 20 stycznia br., zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma możliwości utworzenia ośmioletniej ogólnodostępnej szkoły podstawowej lub ogólnodostępnej szkoły filialnej obejmującej swą strukturą klasy I-VI.

Zgodnie z treścią art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, w której określa plan sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz klas gimnazjalnych funkcjonujących w szkołach innego typu, granice obwodów wymienionych szkół i klas gimnazjalnych, a także warunki przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w szkołę innego typu i warunki włączenia gimnazjum do szkoły innego typu. W uchwale tej wskazuje się adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Podejmując uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego rada gminy dąży do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej i funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

Stosownie do art. 208 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe uchwałę rady gminy w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego przekazuje się do zaopiniowania właściwemu miejscowo kuratorowi oświaty. Opinia kuratora oświaty, wydawana w terminie 21 dni od dnia otrzymania uchwały, zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Opinia kuratora oświaty jest wiążąca. Jeśli opinia kuratora oświaty jest pozytywna, rada gminy podejmuje, w terminie do 31 marca 2017 r., uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Należy podkreślić, że wymienioną uchwałą nie dokonuje się zakładania nowych szkół, w tym szkół podstawowych o niepełnej strukturze organizacyjnej i szkół podstawowych filialnych, likwidacji i przekształceń szkół innych niż dokonywane na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

Powyższe oznacza, że obecne samodzielne sześcioletnie szkoły podstawowe o pełnej strukturze organizacyjnej staną się z dniem 1 września 2017 r. z mocy ustawy samodzielnymi ośmioletnimi szkołami podstawowymi o pełnej strukturze organizacyjnej. W przypadku zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego (zmniejszenia liczby klas z I-VIII do I-III lub I-IV) szkole podstawowej prowadzonej przez gminę lub utworzenia w miejsce samodzielnej szkoły podstawowej szkoły filialnej, w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, zastosowanie mają procedury opisane w art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943), dotyczące likwidacji / przekształceń szkół publicznych. Obniżenie szkole podstawowej stopnia organizacyjnego do klas I-III lub klas I-IV bądź też przekształcenie szkoły samodzielnej w szkołę filialną jest możliwe z końcem roku szkolnego i wiąże się z koniecznością podjęcia przez radę gminy uchwały o zamiarze przekształcenia szkoły, powiadomienia rodziców uczniów szkoły na sześć miesięcy przed planowanym przekształceniem oraz uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty wydawanej w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Odnosząc się do drugiego pytania, uprzejmie informuję, że w świetle obowiązujących przepisów, Minister Edukacji Narodowej nie dysponuje środkami na dofinansowanie inwestycji oświatowych, będących zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego.

Określona dla każdej jednostki samorządu terytorialnego ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej może ulec zwiększeniu jedynie z 0,4% rezerwy subwencji oświatowej, wyodrębnionej zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.). Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczona jest na zadania bieżące.

W roku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o przyznanie środków budżetu państwa na cele inwestycyjne z:

* rezerwy celowej, ujętej w ustawie budżetowej na rok 2017 w poz. 45 - Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (...) - zaplanowano 350 mln zł na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Podziału tej rezerwy dokonuje Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami i innymi dysponentami części budżetowych, w szczególności wojewodami,

* rezerwy ogólnej budżetu państwa; w ustawie budżetowej na rok 2017, w części 81, zaplanowano 120 mln zł. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 45, poz. 257), Prezes Rady Ministrów może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 5 mln zł w poszczególnych przypadkach. Minister Finansów może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 1 mln zł w poszczególnych przypadkach, zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów. Wniosek jest składany Prezesowi Rady Ministrów za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z art. 42 ust. 3 powołanej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu inwestycji szkół i placówek oświatowych, mogą być udzielane do wysokości 50% planowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego na realizację danego zadania, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Ponadto, jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej (dotyczy m.in. budowy sal gimnastycznych) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania określa rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 2252).

Opublikowano: www.sejm.gov.pl