6569/2016, Egzaminy maturalne - Pismo wydane przez: Ministerstwo Edukacji Narodowej - OpenLEX

6569/2016 - Egzaminy maturalne

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 listopada 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 6569/2016 Egzaminy maturalne

W związku z Pani interpelacją nr 6569 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie egzaminów maturalnych, uprzejmie informuję, że zasady przygotowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego zostały określone w ustawie o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. 1

Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej publikuje liczne materiały dotyczące egzaminu maturalnego, w szczególności:

- Informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów;

- arkusze egzaminacyjne z egzaminu maturalnego od 2005 r. wraz z odpowiedziami i schematem punktowania;

- inne materiały stanowiące pomoc dla nauczycieli i uczniów w przygotowaniu się do tego egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 2 , udostępnia wszystkim zainteresowanym arkusze z przeprowadzanych przez siebie sesji egzaminacyjnych. Przywołana ustawa nie określa jednak ani sposobów, ani warunków, w jakich to udostępnianie ma nastąpić. Z uwagi na powszechność sesji głównej (kwietniowej - w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz majowej - w przypadku egzaminu maturalnego) wszystkie arkusze egzaminacyjne z każdego przedmiotu są udostępniane na stronie internetowej CKE 3 oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Ponieważ do sesji dodatkowej, a w przypadku egzaminu maturalnego także poprawkowej, przystępuje niewielka liczba zdających, CKE nie publikuje tych arkuszy, także na prośbę dyrektorów szkół, którzy często wykorzystują je jako materiał do przeprowadzania egzaminów próbnych. Nadmienić należy, że arkusze z tych sesji są wysyłane każdej osobie lub instytucji, która o nie poprosi.

Należy zwrócić uwagę, że powszechne publikowanie zadań i arkuszy egzaminacyjnych może prowadzić do niepożądanego z punktu widzenia dydaktyki i metodyki nauczania danego przedmiotu realizowania celów i wymagań podstawy programowej "pod egzamin". Szkoły nie mogą przygotowywać do zdawania egzaminów, rozwiązując zadania egzaminacyjne, kosztem rozwijania złożonego myślenia i umiejętności rozwiązywania takich problemów, które na egzaminie się nie pojawią.

1

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) - dalej: ustawa o systemie oświaty, oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 959).

2

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2058).

Opublikowano: www.sejm.gov.pl